امه ریزی و تمرکز 70/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 879/0 می باشد. با رده بندی... متن کامل

امه ریزی و تمرکز 70/3 است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر 879/0 می باشد. با رده بندی... متن کامل

ری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت: x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب... متن کامل

ری وجود ندارد 0 ≤ β: Ho تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت: x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب... متن کامل

(عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 114- 115). از آنجایی که مقدار آماره d دوربین واتسون (578/1) در فاصله... متن کامل

(عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 114- 115). از آنجایی که مقدار آماره d دوربین واتسون (578/1) در فاصله... متن کامل

های تحقیق پرداخته شده است و ابتدا به متغیر هوشمندی رقابتی پرداخته شده است و مفاهیم، تعاریف، نظریات، الگوها و مدل های موجود در این موضوع آورده شده است. در ادامه تحقیق به متغیر وابسته... متن کامل

های تحقیق پرداخته شده است و ابتدا به متغیر هوشمندی رقابتی پرداخته شده است و مفاهیم، تعاریف، نظریات، الگوها و مدل های موجود در این موضوع آورده شده است. در ادامه تحقیق به متغیر وابسته... متن کامل

مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس... متن کامل

مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس... متن کامل

تجاری تفکری این چنین دارند: نسبت به برند متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند. کلر(2003)... متن کامل

تجاری تفکری این چنین دارند: نسبت به برند متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک برند خاص نسبت به دیگر برندها تمایل دارند و مهمتر از همه برند مورد نظر را به دیگران توصیه می کنند. کلر(2003)... متن کامل

تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک. اتخاذ تصمیم در مورد خرید... متن کامل

تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک. اتخاذ تصمیم در مورد خرید... متن کامل

موضوع فعالیت بانک عبارتند از: افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و... متن کامل

موضوع فعالیت بانک عبارتند از: افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و... متن کامل

شرکت های نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – خانوارهای نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – اشخاص در موقعیت های جدید (جوانان، دانش آموختگان‌، تازه مزدوجین) – ... متن کامل

شرکت های نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – خانوارهای نقل مکان یافته (به محل شعبه بانک) – اشخاص در موقعیت های جدید (جوانان، دانش آموختگان‌، تازه مزدوجین) – ... متن کامل

می‌کرد. در حالی که تنها ۱۹ درصد از افراد گروه اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان... متن کامل

می‌کرد. در حالی که تنها ۱۹ درصد از افراد گروه اول، به امتیاز کافی برای دریافت کارواش مجانی رسیدند، در گروه دوم این عدد به ۳۴ درصد می‌رسید. علاوه بر این، فاصله زمانی‌ای که مشتریان... متن کامل