در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر چهارده متغیر است که هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون... متن کامل

در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر چهارده متغیر است که هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون... متن کامل

اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم : بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود... متن کامل

اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم : بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود... متن کامل

ی رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. ... متن کامل

ی رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. ... متن کامل

رفتاری عابرین پیادهجمع گرایی.094.128*خویشتن داری.403**.358**دینداری.182**.294**اعتماد اجتماعی-.153*0رضایت از امک ... متن کامل

رفتاری عابرین پیادهجمع گرایی.094.128*خویشتن داری.403**.358**دینداری.182**.294**اعتماد اجتماعی-.153*0رضایت از امک ... متن کامل

پیاده01000.2780.226-متغیرهای مستقلجمع گرایی01000.149-0.566 خویشتن داری01000.516-0.401 دینداری01000.576-1.618 همنوایی 01000.6430.023 اعتماد اجتماعی01000.062-0.006- رضایت از امکانات و تجهیزات ترافیکی01000.2250.354 کنترل... متن کامل

پیاده01000.2780.226-متغیرهای مستقلجمع گرایی01000.149-0.566 خویشتن داری01000.516-0.401 دینداری01000.576-1.618 همنوایی 01000.6430.023 اعتماد اجتماعی01000.062-0.006- رضایت از امکانات و تجهیزات ترافیکی01000.2250.354 کنترل... متن کامل

بستر اجتماعی در انتخاب نوع کنش اهمیت دارد. از این نظریات برای تبیین علل ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده می توان به سراغ سطح خرد رفت و ازمفاهیم فشار همسالان، نفوذ و الگوهای نقش استفاده... متن کامل

بستر اجتماعی در انتخاب نوع کنش اهمیت دارد. از این نظریات برای تبیین علل ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده می توان به سراغ سطح خرد رفت و ازمفاهیم فشار همسالان، نفوذ و الگوهای نقش استفاده... متن کامل

توضیح واریانس انگیزه شامل 21 % برای متغیر “ارزیابی پیامد رفتاری”، 16 % برای متغیر “هنجارتوصیفی” و 51 % برای متغیر “هنجاراخلاقی” بوده است و سایر متغیرها معنادار نبوده... متن کامل

توضیح واریانس انگیزه شامل 21 % برای متغیر “ارزیابی پیامد رفتاری”، 16 % برای متغیر “هنجارتوصیفی” و 51 % برای متغیر “هنجاراخلاقی” بوده است و سایر متغیرها معنادار نبوده... متن کامل

عابرین؛آیا افراد دیگری در حال عبور در همان چراغ بودندیا خیر؛شمار وسایل نقلیه ای که در همان چهار راه در حال عبور بودند؛مدت زمان چراغ قرمز؛مدت زمان چراغ سبز؛اینکه آیا هنگامی که... متن کامل

عابرین؛آیا افراد دیگری در حال عبور در همان چراغ بودندیا خیر؛شمار وسایل نقلیه ای که در همان چهار راه در حال عبور بودند؛مدت زمان چراغ قرمز؛مدت زمان چراغ سبز؛اینکه آیا هنگامی که... متن کامل

ز پروپان تولید شد. تاثیر دمای محفظه احتراق، نسبت مولی روغن سیلیکون به سوخت و هوا و سیال نظیف کننده مورد بررسی قرار گرفت. روش کارروش کار بدین صورت است که ابتدا مخزن مایع نظیف کننده از... متن کامل

ز پروپان تولید شد. تاثیر دمای محفظه احتراق، نسبت مولی روغن سیلیکون به سوخت و هوا و سیال نظیف کننده مورد بررسی قرار گرفت. روش کارروش کار بدین صورت است که ابتدا مخزن مایع نظیف کننده از... متن کامل

سیلیکات در آب در pH برابر با 2 که توسط یک اسید قوی به عنوان کاتالیست ایجاد شده است و سپس فرایند هیدرولیز و پایدار کردن فرآورده تولیدی را می توان تولید نمود. روش ترجیحی تولید PSA... متن کامل

سیلیکات در آب در pH برابر با 2 که توسط یک اسید قوی به عنوان کاتالیست ایجاد شده است و سپس فرایند هیدرولیز و پایدار کردن فرآورده تولیدی را می توان تولید نمود. روش ترجیحی تولید PSA... متن کامل