قابل تامل است(رولند، 2005/1389). 2-2-4 وزن بدنوزن بدن در نقش یک مولفه تصحیح کننده متغیرهای فیزیوژیک به شمار می آید. به بیان دیگر Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن، توان بی هوازی اوج به ازای... متن کامل

قابل تامل است(رولند، 2005/1389). 2-2-4 وزن بدنوزن بدن در نقش یک مولفه تصحیح کننده متغیرهای فیزیوژیک به شمار می آید. به بیان دیگر Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن، توان بی هوازی اوج به ازای... متن کامل

فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3-2. تغییرات سرعت و درصد شیب نوارگردان در آزمون بروس 63جدول 1-4: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت... متن کامل

فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3-2. تغییرات سرعت و درصد شیب نوارگردان در آزمون بروس 63جدول 1-4: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت... متن کامل

در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به سیاهه وارسی اضافه شد.6. انطباق کاربرگ با اصطلاحنامههای... متن کامل

در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به سیاهه وارسی اضافه شد.6. انطباق کاربرگ با اصطلاحنامههای... متن کامل

پرداخت. از 632 مقاله، 8/56 درصد مقالات پژوهشی و 2/43 درصد غیرپژوهشی بودند. از مقالات پژوهشی کمترین تعداد (8مقاله) در زمینه تاریخ کتابداری و بیشترین تعداد (94مقاله) در زمینه ذخیره و بازیابی... متن کامل

پرداخت. از 632 مقاله، 8/56 درصد مقالات پژوهشی و 2/43 درصد غیرپژوهشی بودند. از مقالات پژوهشی کمترین تعداد (8مقاله) در زمینه تاریخ کتابداری و بیشترین تعداد (94مقاله) در زمینه ذخیره و بازیابی... متن کامل

آنچه را که انجام می دادید می نوشتیم”.3. اطلاقی که قرآن در لفظ “کتاب” کرده، کتابهایی است که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط می کند که یکی از آن این است که مطالب نوشته... متن کامل

آنچه را که انجام می دادید می نوشتیم”.3. اطلاقی که قرآن در لفظ “کتاب” کرده، کتابهایی است که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط می کند که یکی از آن این است که مطالب نوشته... متن کامل

ه شود.سوئه، تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.مارتیمز جی آدلر، هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند.جیمز مک واش، کتابی که می خوانی،... متن کامل

ه شود.سوئه، تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.مارتیمز جی آدلر، هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند.جیمز مک واش، کتابی که می خوانی،... متن کامل

تأکید بسیاری بر نیروی تعقل و تفکر دارد.اسلام دینی است که با کتاب و کتابت عجین شده است و معجزه‌ی آن، امالکتاب یعنی قرآن کریم بوده و بسیار در تشویق و ترغیب به امر کتابخوانی و گسترش و... متن کامل

تأکید بسیاری بر نیروی تعقل و تفکر دارد.اسلام دینی است که با کتاب و کتابت عجین شده است و معجزه‌ی آن، امالکتاب یعنی قرآن کریم بوده و بسیار در تشویق و ترغیب به امر کتابخوانی و گسترش و... متن کامل

موافقت ننمایند معلوم نیست تکلیف سهم الشرکه تاجر ورشکسته از دارایی شرکت چه خواهد شد. به نظر اینجانب چون مدیر تصفیه باید در تصفیه امور شرکت اقدام نماید و دارایی او را بفروش برساند... متن کامل

موافقت ننمایند معلوم نیست تکلیف سهم الشرکه تاجر ورشکسته از دارایی شرکت چه خواهد شد. به نظر اینجانب چون مدیر تصفیه باید در تصفیه امور شرکت اقدام نماید و دارایی او را بفروش برساند... متن کامل

خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.ثالثاً... متن کامل

خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.ثالثاً... متن کامل

موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .2 فصل اول: کلیات این... متن کامل

موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .2 فصل اول: کلیات این... متن کامل