ت وجودی بکار ببریم (می‌ویالوم، 1989) به نظر کوری (1990) هدف مشاوره و روان درمانی وجودی گروهی این است که «انسان ها به زندگی که سفر طولانی خود کاوی است، متعهد شوند» فضای گروه به اعضای گروه... متن کامل

ت وجودی بکار ببریم (می‌ویالوم، 1989) به نظر کوری (1990) هدف مشاوره و روان درمانی وجودی گروهی این است که «انسان ها به زندگی که سفر طولانی خود کاوی است، متعهد شوند» فضای گروه به اعضای گروه... متن کامل

ریسک کردن امدادگران بیشتر در مواردی اتفاق می افتد که آنها وقت کافی داشته باشند. ضمناً علاقه نسبت به فعالیت نیز مزید بر علت است. 7- خود را چگونه ارزیابی می کنید؟الف: بسیار جاه طلبب: فاقد... متن کامل

ریسک کردن امدادگران بیشتر در مواردی اتفاق می افتد که آنها وقت کافی داشته باشند. ضمناً علاقه نسبت به فعالیت نیز مزید بر علت است. 7- خود را چگونه ارزیابی می کنید؟الف: بسیار جاه طلبب: فاقد... متن کامل

ارگانیسم در حالت تنش مزمنی قرار میگیرد، حالتی که به صورت یک درماندگی مزمن که می‌تواند در فواصل معینی به صورت حاد متجلی شود، احساس می‌گردد.بدین ترتیب، بالبی آشکارا غمگینی را از... متن کامل

ارگانیسم در حالت تنش مزمنی قرار میگیرد، حالتی که به صورت یک درماندگی مزمن که می‌تواند در فواصل معینی به صورت حاد متجلی شود، احساس می‌گردد.بدین ترتیب، بالبی آشکارا غمگینی را از... متن کامل

مجرمیت و تقصیر گناه تابلو بیماری افسردگی را کامل و متنوع می‌کند. در طبقه‌بندی اختلالات روانی، به افسردگی در هر دو گروه تشخیص نوروزها و پسیکوزها برمی‌خوریم. در گروه نوروزها یا روان... متن کامل

مجرمیت و تقصیر گناه تابلو بیماری افسردگی را کامل و متنوع می‌کند. در طبقه‌بندی اختلالات روانی، به افسردگی در هر دو گروه تشخیص نوروزها و پسیکوزها برمی‌خوریم. در گروه نوروزها یا روان... متن کامل

موضوعروه‌های زیست شیمایی افسردگی به کار گرفته می‌شوند. افسردگی روان شناختیافسردگی واکنشی15چند نوع افسردگی روان شناختی وجود دارد. افسردگی واکنشی، اصطلاح رایجی است که به آن نوع... متن کامل

موضوعروه‌های زیست شیمایی افسردگی به کار گرفته می‌شوند. افسردگی روان شناختیافسردگی واکنشی15چند نوع افسردگی روان شناختی وجود دارد. افسردگی واکنشی، اصطلاح رایجی است که به آن نوع... متن کامل