دسته: مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سايت مقالات فارسی – نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق …

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):۱) هدف پژوهش:آشنا نمودن جامعه حقوق کشوری به ویژه مسئولان مربوط با نظام حقوق بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها۲) روش پژوهش:توصیفی- تحلیلی می باشد۳) نتیجه گیری:با بررسی قوانین...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …

(منبع: حناچی، ۱۳۸۰)۲-۳-۱۰- مزایای مشارکت“سی” و همکارانش( ١٩٩٨ ) مزایای مشارکت را عبارت می دانند از:تقویت روحیه ، افزایش تفاهم متقابل، افزایش میزان بهره وری وکارائی، تقویت روحیه ابتکار، توزیع مناسب اطلاعات، تقلیل تنش ها وسوء ظن ها، افزایش همکاری، ایجاد امنیت خاطر ورضایت، ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش...

مقاله دانشگاهی – ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

در قالب پارادایم رفتار اجتماعی، مشارکت اجتماعی به عنوان نوعی رفتار مورد مطالعه قرار می گیرد، رفتاری که صورت کاملاً عینی و خارجی داشته و تحت تأثیر محرکهای بیرونی قرار می گیرد. نظریههای انتخاب عقلانی، نظریه مبادله و نظریه بازی در این پارادایم جای دارند. در نطریه کنش منطقی،...

تحقيق دانشگاهی – ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …

هر چند که دیوید سون برای سطوحی که برای مشارکت بیان می کند، تقدم و تاخر خاصی قائل نیست و اساساً به ھمین دلیل از استعاره ی گردونه به جای نردبان استفاده می کند، اما به هر حال سطوح چهارگانه ای برای مشارکت در نظر دارد که عبارتند از:١–...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …

۲) مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها: در کاربرد های مشارکت گاه منظور از مشارکت مردم درکارها (به ویژه در امور شهر ها) این است که افراد سعی کنند تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام یک طرح را بر عهده گیرند. آنچه در عمل میزان...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

نظارت شهروند همکاری نظارتی، عدم تمرکز محدود، تصمیم گیری موثر، هیات مشورتی مشارکت شهروند اطلاع رسانی ضعیف و مشاوره ظاهری، جنجال عمومی عدم مشارکت شهروند منبع: (شیبانی، ۱۳۸۴: ۱۶۹)در این طرح، پایین ترین پله نردبان مبین جنجال عمومی و مشاوره ظاهری و اطلاع رسانی ضعیف است که عدم مشارکت...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

درختکاری و نگهداری از آنها ۱-۱۲- مفاهیم و واژه های تحقیق:مفاهیم و متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت است از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش است و توسعه شهری که متغیر وابسته است. در ادامه تعریف هر یک از متغیرهای فوق پرداخته می آید.توسعه:امروزه توسعه به معنای رشد تدریجی در...

منابع مقالات علمی : ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت ۹

رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان (فراهم نموددن تسهیلات فرهنگی و اجتماعی)؛رفع نیازهای زیست محیطی شهروندان (فراهم نمودن محیط زیست سالم و پایدار)؛رفع نیازهای سیاسی شهروندان (فراهم نمودن زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان). (محسنی تبریزی و آقا محسنی، ۱۳۸۹: ۱۵۲).به این ترتیب اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت ۲

ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی شهرداری از مشارکتهای مردمی۱-۵- نوع روش تحقیق :از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر می باشد :روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و...

بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی …

۳۳ ۹۱۱/۰ ۱۸۹/۰ ۱۱۴/۰ ۱۸۹/۰ ۳۰ ۳۳ ۹۱۱/۰ ۱۸۹/۰ ۱۱۴/۰ ۱۸۹/۰ ۳۱ ۳۳ ۹۱۱/۰ ۱۸۹/۰ ۱۱۴/۰ ۱۸۹/۰ ۳۲ مطابق جدول ۳-۳ تعداد نمونه های آزمایش برابر ۳۲ عدد بود که در این میان ۵ آزمون تکرار در نقطه مرکزی بود و از این نقاط برای تعیین خطای آزمایش استفاده...