دسته: مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و …

۳-۲-۵-۱- شمارش کپک و مخمربرای تهیه‌ی رقت ۱/۰درصد، مقدار ۵ گرم از نمونه‌ی دوغ به ۴۵ میلی‌لیتر از پپتون واتر استریل ۱/۰ درصد افزوده شد. سری بعدی رقت‌ها با افزایش ۱ میلی‌لیتر از هر رقت به ۹/۰ میلی‌لیتر آب‌پپتون ۱/۰ درصد استریل تهیه شدند.برای شمارش کپک و مخمر از...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ …

ناسازگاری بین چند قندی‌ها و پروتئین‌ها در چند قندی‌های سولفاته کمتر از چند قندی‌های طبیعی و آن هم کمتر از چند قندی‌های کربوکسیله است (گرینبرج و تولستوزور، ۱۹۹۷).۲-۳-۳- تجمع یا توده‌ای شدن ترکیبی یا ایجاد کمپلکس[۱۵]این رفتار در غلظت‌های بالای بسپارهای زیستی ایجاد می‌شود و به دلیل جاذبه‌ی ایجاد...

بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی …

Gelatin,caseinate,whey protein,chitosan Animal ۲-۲-۱- صمغ زانتانزانتان توسط میکروارگانیسم Xanthomonas compestris تولید می‌شود و ساختار خطی دارد (شکل ۲-۲). زانتان در آب سرد محلول بوده و محلول‌های ایجاد شده به شدت سودوپلاستیک هستند. ویسکوزیته محلول‌ها پایداری مناسبی در مقابل pH و دما داشته و این پلی‌ساکارید مقاوم به تجزیه آنزیمی است. زانتان...