دسته: پایان نامه های ارشد سری هجدهم

علمی : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

نظریه های فراوانی درباره شخصیت بیان شده که با سطوح مختلفی مرتبط است و هر یک رویکرد متفاوتی دارند، زیرا شخصیت یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است و روان شناسان نیز روش های متفاوتی برای مطالعه انتخاب کرده اند. .نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه های بشردوستانه از دیگر نظریه...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

۱۴۲۰ ملی زیر ۱۷ ۷۸/۷ ۲۸/۶۵ ۰۰/۱۵ ۲۸/۶۱ ۴۸۵ ملی زیر ۲۰ ۷۷/۸ ۳۴/۶۶ ۷۸/۱۴ ۹۴/۶۲ ۶۴۴ ملی زیر ۲۳ ۵۴/۹ ۳۶/۷۰ ۳۰/۱۵ ۴۰/۶۴ ۷۲۰ ۲-۲-۱-۴-آمادگی تکنیکی :مهارت های تکنیکی در این جا به معنای روش های مخصوص حرکت دادن بدن برای انجام کار مورد نظر است. این روش...

تحقیق دانشگاهی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

در ادامه به توضیح سه مؤلفه سرعت ، چابکی و تعادل می پردازیم .سرعتسرعت عبارت است از آمادگی یا قابلیت فرد برای حرکت دادن تمام یا بخشی از بدن در فضا در کوتاه ترین زمان ممکن . در علم فیزیک و مکانیک، سرعت را معادل مسافت پیموده شده در...

سامانه پژوهشی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس …

؟ ± ۱۸۳ ۳/۱±۷۶ تیم ملی فنلاند (۱۱) ۸/±۴/۱۸۰ ۳/۱±۷۶ ارزش های نوع پیکری برای بازیکنان فوتبال نوعاً ۳-۵-۳ است که این اعداد، حاکی از مزومورفی (عضلانی) بودن آنهاست. هر قدر بازیکن فوتبال عضلانی تر باشد، برای او بازی در موقعیت هایی مثل تکل زدن، محافظت کردن از توپ،...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

۸/۶۱ ۱۹۸۴ ۳/۱۷۷ ۵/۷۴ ۱۰ ۴/۵۷ ۱۹۹۱ ۴/۱۸۰ ۷۵ ۱۰ ۶۲ آمادگی بی هوازیبازیکنان فوتبال به تولید بازده توانی بالا ، نیاز فراوانی دارند و گاهی ناگزیرند که این توان را پس از استراحت کوتاهی دوباره به کار گیرند. شکسته شدن فسفاژن های پرانرژی موجود در عضلات همراه با...

منابع مقالات علمی : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس …

ریلی ۱۵۷ مسابقه های تمرینی اگوشی و همکاران ۱۶۱ مسابقه دوستانه (۹۰ دقیقه) علی و فارالی ۱۶۹ مسابقه دوستانه (۹۰ دقیقه) فلوریدا – جیمز و ریلی ۱۶۱ بازی تدارکاتی (۹۰ دقیقه) ۲-۲-۱-۲-آمادگی آناتومیکی :سن بازیکنان فوتبالمیانگین سنی اعضای تیم های زبده فوتبال، اغلب بین ۲۵ تا ۲۷ سال با...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

پاسخ های فیزیولوژیک به بازی، در واقع نمایشگر نیازهای جسمانی آن بازی به شمار می روند. طبیعت این بازی به گونه ای است که ثبت مستقیم هر چیز، مگر ضربان را با مشکل و تردید همراه می سازد.آمادگی هوازیسیستم هوازی، منبع اصلی تولید انرژی در جریان بازی و مسابقه...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس …

فصل دوممبانی نظریفصل دوم : مبانی نظری۲-۱-مقدمه :در این بخش به مرور ادبیات علمی می پردازیم. در ابتدا ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم و عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی ، مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد انواع شاخص ها...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

حل مدلحل مدل و تست درستنمائی آن در موقعیت واقعیشکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق۱-۹- روش شناسی تحقیق :این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا توصیفی و مدل سازی است.۱-۱۰- جامعه آماری تحقیق :جامعه آماری این تحقیق در مراحل اول و دوم جامعه خبرگان ورزشی (سرمربیان و...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر …

۶- اثرات برونی سرمایه گذاری های فوق در ورزش را باید مطالعه نمود زیرا اگر صرفاً منافع اقتصادی این خریدها و اجاره های سرمایه ای مورد مطالعه قرار گیرد و به ابعاد دیگر آن توجه نشود، ارزیابی مربوطه بر اساس سودآوری منطقی نخواهد بود(سلطانی،۱۳۸۸) .از طرفی بودجه باشگاه ها...