کنترل رفتار بی نظم (آشفته): در این نوع از کنترل رفتار، خانواده گرایش به یک الگوی غیرقابل پیشبینی و تصادفی بین الگوی سخت، منعطف و بیبند و بار دارد. افراد خانواده نمیدانند که کدام استانداردها را به چه میزانی و در …

دسترسی متن کامل –
درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها …
ادامه مطلب »

احساس از دست دادن امنیت به دنبال تشخیص سرطان در همسر، ممکن است تجربه شود. دلیل این احساس این است که هنگام شنیدن خبر تشخیص سرطان، اولین فکری که به سراغ همسران بیماران می آید، این است که شخصی که …

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از … ادامه مطلب »

۶- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد کنترل رفتار۷- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد عملکرد کلی هدف فرعی:تعیین ارتباط عملکرد کلی خانوده با برخی مشخصات فردی- اجتماعی و …

پژوهش –
درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، …
ادامه مطلب »

دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشکده پرستاری و مامایی تبریزپایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( گرایش بهداشت جامعه)موضوع :درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، ۱۳۹۱استاد راهنما:شیرین برزنجه عطریاستاد مشاور:دکتر آزاد رحمانیپژوهش و نگارش:لیلا …

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، … ادامه مطلب »

کشنده هاکانتینرهایی که توسط گنتری کرینها از انبار کشتیها تخلیه می شوند بر روی کفی هایی گذاشته می شوند که در زیر خرپاهای جراثقیل قرار دارند و بوسیله دستگاه کشنده (تریلر) به محوطه برده شده و توسط ترانستینرها بر روی …

مقاله –
آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳۱
ادامه مطلب »

اگر ۲۰۰۷۵۰ حرکت سالانه هر دستگاه بر روی کانتینرهای ۴۰ فوتی صورت گیرد ظرفیت هر گنتری کرین دو برابر یعنی معادل ۴۰۱۵۰۰ TEU می باشد. لذا در صورت وجود کانتینرهای ۴۰ فوتی تعداد دستگاه مورد نیاز برای هر بخش تقاضای بالقوه …

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۸ ادامه مطلب »

زمان رفت و برگشت هر دستگاه تریلر کشنده ۳۰ دقیقه.طول هر اسکله۳۰۰ تا ۳۲۰ متر.ظرفیت سالانه هر اسکله حداقل ۸۰۰ هزار تی ای یو و عملیات بوسیله ۴-۵ گنتری کرین بر روی هر کشتی انجام شود.به ازای هر کرین ۱۰۰۰-۲۰۰۰ …

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۶ ادامه مطلب »

(ساعت)۴۴= ۴ + ۴۰ = ۴۴۰۰÷۸۰۰۰کل زمانی که هر اسکله در اختیار دارد نیز برابر:کل زمان سالانه در اختیار هر اسکله۸۰۳۰ = ۳۶۵(روز کاری) × ۲۲(ساعت کار روزانه)بنابراین ظرفیت هر اسکله تابعی از تعداد کرین و نوع کانتینری است که …

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۷ ادامه مطلب »

ردیف نام تجهیزات تعداد( دستگاه) ۱ گنتری کرین ۱۸ ۲ انواع ترانستینر ۵۱ ۳ کشنده ۴۰ ۴ ریچ استاکر ۵۰ ۵ لیفتراک و تاپ لیفت ۱۲۴ ۵-۴-۱ تحلیل ظرفیتبیش از ۶۰ درصد کالاهای عمومی که به وسیله حمل و نقل …

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۵ ادامه مطلب »

شکل۵-۱۰: تطبیق نرخ رشد کانتینری ایران و جهان در سال های۱۹۹۲-۲۰۱۰بر اساس اطلاعات جدول ۵-۶ همانگونه که مشاهده می گردد اگر نرخ رشد اقتصادی کانتینری جهان و ایران را در سالهای ۱۹۹۴ (بحران اقتصادی سال ۱۳۷۳ در ایران) و ۱۹۹۷ …

علمی :
آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۳
ادامه مطلب »