دسته: پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله – لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- قسمت …

جدول ۱: مقدار  برای  به ازای مقادیر مختلف  های کوچکبا توجه جدول ۱ که محاسبات عددی را برای میدانهای الکتریکی محاسبه شده در این فصل انجام دادیم، میبینیم که به ازای  های کوچک، میدان الکتریکی بورن- اینفلد و لگاریتمی محدود میشوند و همچنین میبینیم که با وجود اینکه در  میدان الکتریکی نمایی همانند میدان...

لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- …

در این رساله ما علاقهمند به بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاهچالهها میباشیم. ابتدا کمیتهای ترمودینامیکی و پایای سیاهچاله را محاسبه کرده، آنگاه با تعمیم رابطهی اسمار[۸] برای جوابهای بدست آمده، جرم را بهصورت تابعی از آنتروپی، بارالکتریکی و تکانهی زاویهای بدست میآوریم. سپس صحت قانون اول ترمودینامیک را برای نظریهی ارائه...