منبع مقاله با موضوع تعهد مستمر، تعهد عاطفی

0 Comments

که افراد خود را با سازمان خود معرفی می کنند و در فعالیتهای سازمانی درﮔﻴﺮ می شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (جعفری و همکاران، 1389 ، لوتانز، 2008)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کارمندانی که از خود تعهد عاطفی نشان می دهند، احساس می کنند که علاقه دارند در سازمان بمانند. در این نوع تعهد ارزشهای کارمندان و سازمان با هم منطبق می باشند […]

منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، جامعه شناسی، عملکرد شغلی، انسجام گروهی

0 Comments

اعضای گروه تاکید دارد. مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آنها کار می کنند ایثار نشان می دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده […]

منبع مقاله با موضوع ارتباطات میان فردی، رادیو و تلویزیون، ارتباطات سازمانی، انواع ارتباطات

0 Comments

مورد نیاز گیرنده: برخی از افراد در تماسهای تلفنی و نامه نگاری توانمندترند و برخی دیگر در ارتباطات چهره به چهره.3- میزان و سرعت بازخورد مورد نیاز: پیامهای پیچیده و پیامهایی که نیازمند بازخورد فوری می باشند، برای ارتباطات چهره به چهره مناسب ترند. به خاطر داشته باشید، اگرچه ایمیل امکان بازخورد سریع را فراهم […]

منبع مقاله با موضوع ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی، رادیو و تلویزیون، انتقال اطلاعات

0 Comments

مدیر سازمان براى مجموعه کارکنان، پیامهایى هستند که بیش از یک گیرنده دارند. گیرنده یا گیرندگان پس از دریافت پیام، استنباطى از آن دارند که باید با مقصود فرستنده آن یکى باشد. اگر مفهوم ذهنى به صورت پیامى در آید که در ذهن گیرنده و فرستنده مفهوم یکسانى را تداعى ننماید، در حقیقت پیام دریافت […]

منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، تعهد مستمر، انواع ارتباطات

0 Comments

است؟2. تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر خنج به چه میزان است؟ 3. نوع تعهد سازمانی غالب در مدارس شهر خنج کدام است؟4. آیا رابطه معناداری بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی معلمان وجود دارد؟5. آیا انواع ارتباطات سازمانی پیش بینی کننده معنادار انواع تعهد سازمانی معلمان می باشد؟6. آیا تفاوت معناداری بین نوع […]

منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، منابع انسانی، تعهد هنجاری

0 Comments

تعلق خاطر افزون تری برخوردار خواهند بود و این امر، باعث می گردد تا غیبت ها، کم کاری ها، تنش ها و … کاهش یابد (رنجبریان، 1375). مدیران نیز، باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم آوردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی کارمندان را […]

پایان نامه با واژه های کلیدی of، the، and، this

0 Comments

square of the students’ responses related to language skills in the case of English Result coursebook NMeanStd. DeviationPercentage Chi-square dfAsymp. Sig. S. Agr.Agr.D.AgrS. D. Agr All four language skills of listening, speaking, reading, and writing are practiced in each unit. 732.6575.8715.146.627.411.022.393.00 The CB uses authentic material at an appropriate level. 732.6027.768.252.131.58.239.053.00 The CB uses authentic […]

پایان نامه با واژه های کلیدی of، the، and، there

0 Comments

table 4.28, in item 13, 5% of the teachers strongly agreed and 65% of them agreed that pronunciation is built through different types of activities, such as listening, dialogue practice etc. Moreover, 30% of the teachers disagreed with this item (M = 2.75, SD=.55; SUM. of S. Agr. & Agr. =70%). In addition, there is […]

پایان نامه با واژه های کلیدی of، the، and، level.

0 Comments

the teachers disagreed with this item (M = 3.05, SD=.60; SUM. of S. Agr. & Agr. =80%). In addition, there is a significant difference between the number of teachers who agreed and the ones who strongly agreed and disagreed with this item, c2 (2, N = 20) = 9.10, p .05. Table 4.34 Result of […]

پایان نامه با واژه های کلیدی of، the، and، this

0 Comments

e Chi-square dfAsymp. Sig. S. Agr.Agr.D.AgrS. D. Agr New lexical items appear in the following units. 732.30.764.135.646.613.733.353.00 The exercises for vocabulary are rich and adequate.732.26.805.531.546.616.428.093.00 Table 4.22 demonstrates that in item 11, 4.1% of the students strongly agreed and 35.6% of them agreed that new lexical items appear in the following units. In addition, 46.6% […]

پایان نامه با واژه های کلیدی the، of، and، item

0 Comments

ain words that are known by learners.933.00.842851.612.97.543.473.00 Table 4.16 indicates that in item 7, 26.9% of the students strongly agreed and 57% of them agreed that the paradigm used to introduce grammatical rules is clear and simple. In addition, 12.9 % of the students disagreed and 3.2 % of them strongly disagreed with this item […]

پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، this

0 Comments

s who strongly agreed and disagreed with this item, c2 (2, N = 20) = 12.40, p .05. Item 10 considers if sentences and examples contain words that are known by learners. The findings display that 5% of the teachers strongly agreed and 80% of them agreed that sentences and examples contain words that are […]