پایان نامه روانشناسی درباره : سبکهای یادگیری

……………………………………………………………………………………….112-2- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (1800-1940)…………………………………………………………………….12  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-3- ب- دوره انتقالی تاریخچه…

فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده …………………………. ………………………………………………1فصل نخست: کلیات پژوهشمقدمه ……………………………………………….2بیان مسئله ………………………………………………….4اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………….9اهداف پژوهش ……………………………………………11فرضیه ها ………………………………………………..11تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………….12فصل دوم: مبانی…

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : رضایت زناشویی

……………………………………………………………………………………332-10-4-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….34  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-10-5- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………………………….34 2-10-6- تشکر و سپاسگذاری…

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد کارکرد اجرایی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

06-4آزمون تساوی خطای واریانس لوین…………………………………………………………………………………81  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  7-4 : نتایج اثرات بین گروهی متغیر های…

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کتابداری و اطلاع رسانی

8  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-30-7 مسئولیت در قبال جامعه…………………………………………………………………………………………….. 492-31- مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و…

5جدول4-13: تی تک نمونه ای برای بررسی میزان تاثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرایندهای ناظر به عمل یادگیری دانشآموزان……………………………………………………………………………….76 جدول4-14: آزمون فریدمن برای…