پایان نامه روانشناسی درباره : سبکهای یادگیری

0 Comments

……………………………………………………………………………………….112-2- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (1800-1940)…………………………………………………………………….12  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-3- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (1940-1963)…………………………………………………………………………142-4- ج- دوره سوم (از سال 1963 به بعد) دوران هماهنگی:…………………………………………………………………………………152-5- میزان شیوع ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………172-6- دیدگاه های روان شناختی ناتوانیهای یادگیری……………………………………………………………………………………………….222-7- انواع ناتوانیهای یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………252-8- سبکهای یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………602-9- ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………78 […]

0 Comments

فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده …………………………. ………………………………………………1فصل نخست: کلیات پژوهشمقدمه ……………………………………………….2بیان مسئله ………………………………………………….4اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………….9اهداف پژوهش ……………………………………………11فرضیه ها ………………………………………………..11تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………….12فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتیمقدمه ………………………………………………….15مبانی نظری تعهد سازمانی ………………………………………………..15مبانی نظری دلبستگی شغلی ……………………………………………………….35مبانی نظری ویژگی های شخصیت ………………………………………………..50تحقیقات پیشین …………………………………………………68جمع بندی ……………………………………………………..77فصل سوم ( روش پژوهش )طرح کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………79جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….79نمونه […]

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره روان تحلیل گری

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه 1064-2- مفروضات تحلیل کوواریانس 1084-3- فرضیه‌‌ی پژوهش 113فصل پنجم : بحث و نتیجهگیری5-1- بحث و نتیجه گیری 1155-2- محدودیت های پژوهش 1165-3- پیشنهادها 1175-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 1175-3-2- پیشنهادهای کاربردی 118منابع و مآخذمنابع فارسی 122منابع […]

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : رضایت زناشویی

0 Comments

……………………………………………………………………………………332-10-4-خوش رویی با زن…………………………………………………………………………………………….34  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-10-5- پند و موعظه دادن…………………………………………………………………………………………….34 2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد……………………………………………………………………………..35 2-10-7- بدرقه و استقبال مرد………………………………………………………………………………….36 2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن…………………………………………………………………………..36 2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر……………………………………………………………………………………38 2-10-10-حل تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………40 2-10-11-بیان زیبا برای همسر…………………………………………………………………………………..41 2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر……………………………………………………………………………412-11- عوامل […]

دانلود تحقیق در مورد باورهای فراشناختی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  تدابیری با محدودیت ها مواجه شود ( رفوث و همکاران ،1993 ، ترجمه خرازی ، 1375 ) .ولفز و همکاران ، ( 1995 ) ، تصور روشن تری از تفاوت فراشناخت و شناخت ارائه داده اند . مطابق نظر آن ها فراشناخت عملیات […]

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد کارکرد اجرایی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

0 Comments

06-4آزمون تساوی خطای واریانس لوین…………………………………………………………………………………81  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  7-4 : نتایج اثرات بین گروهی متغیر های وابسته در گروه های با خودتنظیمی بالا و پایین در متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..828-4 : همبستگی بین آزمون ها………………………………………………………………………………………………83 دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان […]

خرید پایان نامه : عملکرد شغلی کارکنان

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  روی کرد روان شناسی مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توان‌مندی‌های انسان (به جای پرداختن به نابهنجاری‌ها و اختلال‌ها)، در سال‌های اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. این روی کرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه‌ها و شیوه‌هایی می داند […]

-دانلود کامل

0 Comments

5-2 بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه های پژوهش 83 5-3 نتیجه گیری 88 5- 4 محدودیت ها 88 5-5 پیشنهادات 88 منابع و مأخذ 89 منابع فارسی 89 منابع انگلیسی 93 پیوستچکیده انگلیسی فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3-1: نتایج مقدار آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه ……………………………………………..70جدول 4-1: توزیع فراوانی، %، سن اعضای گروه […]

منابع تحقیق درمورد آزمون همبستگی اسپیرمن

0 Comments

۳ – 4 – 2) متغیر وابسته 783 – 5) روش گردآوری اطلاعات 78  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  3 – 6) ابزار گردآوری اطلاعات 793 – 6 – 1) اجزای پرسشنامه 803 – 6 –2) تعیین اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطلاعات 823 – 7) روش تجزیه‌وتحلیل […]

0 Comments

0: همبستگی بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک های حل تعارض……………………117جدول شماره 4-11: همبستگی بین سبک فرزند پروری مقتدرانه و سبک های حل تعارض……………………118فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار شماره 4-1: وضعیت فراوانی و درصد برحسب جنسیت در گروه نمونه……………………………………..108نمودار شماره 4-2: وضعیت فراوانی و درصد برحسب سن در گروه نمونه…………………………………………….109نمودار شماره 4-3: وضعیت فراوانی و درصد […]

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره کتابداری و اطلاع رسانی

0 Comments

8  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-30-7 مسئولیت در قبال جامعه…………………………………………………………………………………………….. 492-31- مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی…………………………………………………………… 492-32- مفهوم منشور اخلاقی………………………………………………………………………………………………………. 502-33- تدوین بیانیه های اخلاقی………………………………………………………………………………………………… 52ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه 2-35- نمونه هایی از عهدنامه اخلاقی…………………………………………………………………………………………. 53 2-35-1 عهدنامه اخلاقی انجمن کتابداری […]

0 Comments

5جدول4-13: تی تک نمونه ای برای بررسی میزان تاثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرایندهای ناظر به عمل یادگیری دانشآموزان……………………………………………………………………………….76 جدول4-14: آزمون فریدمن برای بررسی میزان تأثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی به هر یک از مؤلفه های فرایند ناظر به عمل یادگیری دانش آموزان…………………………………………………………………..76جدول4-15: آزمون یو من ویتنی برای مقایسه فرآیند یاددهی ناظر به […]