پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بلوغ دختران، تستوسترون

قابل تامل است(رولند، ۲۰۰۵/۱۳۸۹). ۲-۲-۴ وزن بدنوزن بدن در نقش یک مولفه تصحیح کننده متغیرهای فیزیوژیک به شمار می آید. به بیان دیگر Vo2max به…

پایان نامه ارشد درباره دختران نوجوان، اضافه وزن، دختران دانش آموز، سطح بلوغ

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۲٫ تغییرات سرعت و درصد شیب نوارگردان در آزمون بروس ۶۳جدول ۱-۴: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت مطالعه (تعداد : ۴۴…

پایان نامه رایگان درمورد فرهنگ مطالعه، کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

در آن وجود داشتند. برای مقوله کتاب خوانی فقط واژه خواندن تفننی استخراج شد. برای مقوله کتاب، کتاب گویا، کتاب مرجع و کتاب مصور به…

پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، فرهنگ مطالعه، تعداد واژه

پرداخت. از ۶۳۲ مقاله، ۸/۵۶ درصد مقالات پژوهشی و ۲/۴۳ درصد غیرپژوهشی بودند. از مقالات پژوهشی کمترین تعداد (۸مقاله) در زمینه تاریخ کتابداری و بیشترین…