برای نقد نمودن مشارکت صاحب سهم احتیاجی به انحلال شرکت نیست و سهام مزبور را می توان به سهولت دربازار به دیگران فروخت . مخصوصاً اگر این سهام در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گیرند... متن کامل

برای نقد نمودن مشارکت صاحب سهم احتیاجی به انحلال شرکت نیست و سهام مزبور را می توان به سهولت دربازار به دیگران فروخت . مخصوصاً اگر این سهام در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گیرند... متن کامل

حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی... متن کامل

حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی... متن کامل

ورشکسته به تقلب محکوم نمایند.بالاخره طبق ماده 553 قانون تجارت :”اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که... متن کامل

ورشکسته به تقلب محکوم نمایند.بالاخره طبق ماده 553 قانون تجارت :”اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که... متن کامل

به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید فوراً شروع به برداشت صورت شود” . نظر قانونگذار در این... متن کامل

به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید فوراً شروع به برداشت صورت شود” . نظر قانونگذار در این... متن کامل

اکتبر به ترتیب با 7.?0 ، 3.??، 9.??، 7.?3 درصد رطوبت نسبی در رده -های بعدی قرار دارند. حداقل رطوبت نسبی مشاهده شده نیز مربوط به ماه جولای برابر 30 درصد می باشد. که در جدول شماره (3- 9) به خوبی نشان... متن کامل

اکتبر به ترتیب با 7.?0 ، 3.??، 9.??، 7.?3 درصد رطوبت نسبی در رده -های بعدی قرار دارند. حداقل رطوبت نسبی مشاهده شده نیز مربوط به ماه جولای برابر 30 درصد می باشد. که در جدول شماره (3- 9) به خوبی نشان... متن کامل

نائب غالب باد در ایستگاه گنبد کاووس شکل (3-?) گلباد ماه ژانویه (?0??-?993) شکل (3-2) گلباد ماه فوریه (?0??-?993) شکل (3-3) گلباد ماه مارس (?0??-?993) شکل (3-?) گلباد ماه آوریل (?0??-?993) شکل (3-?) گلباد ماه می... متن کامل

نائب غالب باد در ایستگاه گنبد کاووس شکل (3-?) گلباد ماه ژانویه (?0??-?993) شکل (3-2) گلباد ماه فوریه (?0??-?993) شکل (3-3) گلباد ماه مارس (?0??-?993) شکل (3-?) گلباد ماه آوریل (?0??-?993) شکل (3-?) گلباد ماه می... متن کامل

انتقال دادن فاکتورهای اقلیمی بر روی جدول بیوکلیماتیک می توان حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای کلیه ماههای سال یک منطقه را مشخص کرده و وضعیت حرارتی نقاط مذبور را از نظر آسایش انسان... متن کامل

انتقال دادن فاکتورهای اقلیمی بر روی جدول بیوکلیماتیک می توان حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای کلیه ماههای سال یک منطقه را مشخص کرده و وضعیت حرارتی نقاط مذبور را از نظر آسایش انسان... متن کامل

( Mallik, 1996) در مقاله ای با عنوان آسایش حرارتی و طراحی ساختمان در آب و هوای گرمسیری در زمینه مسکن بنگلادش نشان داد که طراحی ساختمان در مناطق شهری با افزایش محبوبیت ساختمان های چند طبقه... متن کامل

( Mallik, 1996) در مقاله ای با عنوان آسایش حرارتی و طراحی ساختمان در آب و هوای گرمسیری در زمینه مسکن بنگلادش نشان داد که طراحی ساختمان در مناطق شهری با افزایش محبوبیت ساختمان های چند طبقه... متن کامل

ر(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368 3?نمودار(2-2) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی... متن کامل

ر(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368 3?نمودار(2-2) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی... متن کامل

e 4.3: Histogram representing the scores obtained by the control group on the reading pretest Figure 4.4: Histogram representing the scores obtained by the experimental group on the reading pretest As the normality assumption for t test was not met again, a Mann Whitney U test was run. The following tables show the result:Table... متن کامل

e 4.3: Histogram representing the scores obtained by the control group on the reading pretest Figure 4.4: Histogram representing the scores obtained by the experimental group on the reading pretest As the normality assumption for t test was not met again, a Mann Whitney U test was run. The following tables show the result:Table... متن کامل