پایان نامه با کلید واژه های استان گلستان، دوران مدرن

ر(2-?) نمودار بیوکلیماتیک الگی ماخذ : کسمایی ، ?368 3?نمودار(2-2) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی…………………………………………………………………………………………….39نمودار(3-?) توزیع ماهانه حداقل دمای شهر گنبد کاووس (?0?? – ?993) ??نمودار(3-2)…