منابع پایان نامه درمورد بهره بردار

0 Comments

اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت زمانبندی توزیع عادلانه ورودی/خروجی ارائه دادند. اما این زمانبندی توجهی به مسئله بار کاری و تخصیص مجدد ماشین های مجازی ندارد . زمانبند کار- آگاه34 برروی توسعه عملکرد ورودی خروجی تاکید می کند [33] .این زمانبند توجهی به مکانیزم های بار […]

منابع پایان نامه درمورد بهره بردار

0 Comments

بوده که خواص مورد نظر را بیشتر از جمعیت مرحله قبل دارا میباشد. هر جمعیت یا یک نسل از کروموزوم ها، دارای یک اندازه می باشد که به اندازه جمعیت معروف است. اندازه جمعیت معرف تعداد کروموزومهای موجود در جمعیت یا یک نسل است. اگر تعداد کروموزومها خیلی کم باشد، امکان شکل گیری عملیات جابه […]

منابع پایان نامه درمورد مکان کنترل

0 Comments

ز مواردی هستند که ایجاد انتزاع می تواند در آنها انجام می شود. آنچه که در اینجا بیشتر مورد بحث است, مجازی سازی سیتم عامل است که از آن تحت عنوان Server Virtualization نیز یاد می شود.در این حالت مجازی سازی به فرایند ایجاد استقلال یک سیستم عامل از سخت افزاری که درآن اجرا می […]

منابع پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، اشتراک منابع، تلفن همراه

0 Comments

داده اینترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور کامل بکار گرفته نشده بود. این منابع نمی توانستند در شبکه محاسباتی گرید بصورت اختصاصی بکار گرفته شوند , زیرا برای آنها وظیفه دیگری تعریف شده بود . در عین حال امکان استفاده از آنها در شبکه داوطلبانه هم وجود نداشت, چون فلسفه وجودی آنها , […]

منابع پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، بهره بردار

0 Comments

2-5- الگوریتم MBFD 37 2-6- الگوریتم ST 39 2-7- الگوریتم MM 39 2-8- الگوریتم هریسانه 41 2-9- الگوریتمMEF(تغییر اولین تناسب) 42 2-10- نتیجه گیری 43 فصل سوم- ارائه الگوریتم پیشنهادی 3-1- مقدمه 45 3-2- الگوریتم پیشنهادی 45 فصل چهارم- نتایج شبیه سازی 4-1- مقدمه 55 4-2- ویژگی های شبیه سازی تخصیص و مهاجرت ماشین های […]

پایان نامه با کلید واژه های اعداد و ارقام

0 Comments

ه شده با تغییری که در الگوریتم ژنتیک رایج می دهیم تابع ششمی را به این روال افزودیم که بار کاری را در سرورها چک می کند و سپس در مواقع لازم عمل مهاجرت صورت می گیرد. و سپس ارزیابی مجدد انجام گرفته و رشته با مصرف انرژی حداقل انتخاب می شود. 6- Overload/underload 7- […]

پایان نامه با کلید واژه های ماشین، مجازی، الگوریتم

0 Comments

آگاه پیشنهاد کردند [64] . Nathuji و همکاران قدرت مجازی54 را پیشنهاد دادند.که وضعیت قدرت مجازی را برای سرورها برپایه فرکانس پردازنده تعیین می کند [65].آنها از مدیریت قدرت که بوسیله سیستم عامل میهمان برای پیاده سازی سیاست قدرت محلی و جهانی از طریق ماشین های فیزیکی فراهم می شود استفاده کردند. اخیرا Liu و […]

پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار

0 Comments

خروجی32 مطالعه کردند و ایده ای مبنی بر مرتب کردن پردازنده 33 ها در صف اجرایی بر پایه اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت زمانبندی توزیع عادلانه ورودی/خروجی ارائه دادند. اما این زمانبندی توجهی به مسئله بار کاری و تخصیص مجدد ماشین های مجازی ندارد . زمانبند […]

پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار

0 Comments

کروموزومها کار میکنند. به این ترتیب در هر مرحله، الگوریتم دارای جمعیتی از کروموزومها بوده که خواص مورد نظر را بیشتر از جمعیت مرحله قبل دارا میباشد. هر جمعیت یا یک نسل از کروموزوم ها، دارای یک اندازه می باشد که به اندازه جمعیت معروف است. اندازه جمعیت معرف تعداد کروموزومهای موجود در جمعیت یا […]

پایان نامه با کلید واژه های مکان کنترل

0 Comments

ح مختلف یک رایانه قابل اعمال است. سطوح سخت افزار , برنامه کاربردی و سیستم عامل برخی از مواردی هستند که ایجاد انتزاع می تواند در آنها انجام می شود. آنچه که در اینجا بیشتر مورد بحث است, مجازی سازی سیتم عامل است که از آن تحت عنوان Server Virtualization نیز یاد می شود.در این […]

پایان نامه با کلید واژه های مصرف کنندگان، اشتراک منابع، تلفن همراه

0 Comments

1-2 سیر تکاملی سیستم های محاسباتی اما هنوز منابع بسیار زیاد دیگری در سازمان ها و مراکز داده اینترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور کامل بکار گرفته نشده بود. این منابع نمی توانستند در شبکه محاسباتی گرید بصورت اختصاصی بکار گرفته شوند , زیرا برای آنها وظیفه دیگری تعریف شده بود . در […]

پایان نامه با کلید واژه های مصرف کنندگان، بهره بردار

0 Comments

2-3- مدیریت انرژی در مرکز داده اینترنت IDC 31 2-4- مدیریت انرژی ماشین مجازی و مهاجرت 32 2-5- الگوریتم MBFD 37 2-6- الگوریتم ST 39 2-7- الگوریتم MM 39 2-8- الگوریتم هریسانه 41 2-9- الگوریتمMEF(تغییر اولین تناسب) 42 2-10- نتیجه گیری 43 فصل سوم- ارائه الگوریتم پیشنهادی 3-1- مقدمه 45 3-2- الگوریتم پیشنهادی 45 فصل […]