اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت زمانبندی توزیع عادلانه ورودی/خروجی ارائه دادند. اما این زمانبندی توجهی به مسئله بار کاری و... متن کامل

اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت زمانبندی توزیع عادلانه ورودی/خروجی ارائه دادند. اما این زمانبندی توجهی به مسئله بار کاری و... متن کامل

بوده که خواص مورد نظر را بیشتر از جمعیت مرحله قبل دارا میباشد. هر جمعیت یا یک نسل از کروموزوم ها، دارای یک اندازه می باشد که به اندازه جمعیت معروف است. اندازه جمعیت معرف تعداد... متن کامل

بوده که خواص مورد نظر را بیشتر از جمعیت مرحله قبل دارا میباشد. هر جمعیت یا یک نسل از کروموزوم ها، دارای یک اندازه می باشد که به اندازه جمعیت معروف است. اندازه جمعیت معرف تعداد... متن کامل

ز مواردی هستند که ایجاد انتزاع می تواند در آنها انجام می شود. آنچه که در اینجا بیشتر مورد بحث است, مجازی سازی سیتم عامل است که از آن تحت عنوان Server Virtualization نیز یاد می شود.در این حالت... متن کامل

ز مواردی هستند که ایجاد انتزاع می تواند در آنها انجام می شود. آنچه که در اینجا بیشتر مورد بحث است, مجازی سازی سیتم عامل است که از آن تحت عنوان Server Virtualization نیز یاد می شود.در این حالت... متن کامل

داده اینترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور کامل بکار گرفته نشده بود. این منابع نمی توانستند در شبکه محاسباتی گرید بصورت اختصاصی بکار گرفته شوند , زیرا برای آنها وظیفه دیگری... متن کامل

داده اینترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور کامل بکار گرفته نشده بود. این منابع نمی توانستند در شبکه محاسباتی گرید بصورت اختصاصی بکار گرفته شوند , زیرا برای آنها وظیفه دیگری... متن کامل

2-5- الگوریتم MBFD 37 2-6- الگوریتم ST 39 2-7- الگوریتم MM 39 2-8- الگوریتم هریسانه 41 2-9- الگوریتمMEF(تغییر اولین تناسب) 42 2-10- نتیجه گیری 43 فصل سوم- ارائه الگوریتم پیشنهادی 3-1- مقدمه 45 3-2- الگوریتم... متن کامل

2-5- الگوریتم MBFD 37 2-6- الگوریتم ST 39 2-7- الگوریتم MM 39 2-8- الگوریتم هریسانه 41 2-9- الگوریتمMEF(تغییر اولین تناسب) 42 2-10- نتیجه گیری 43 فصل سوم- ارائه الگوریتم پیشنهادی 3-1- مقدمه 45 3-2- الگوریتم... متن کامل

ه شده با تغییری که در الگوریتم ژنتیک رایج می دهیم تابع ششمی را به این روال افزودیم که بار کاری را در سرورها چک می کند و سپس در مواقع لازم عمل مهاجرت صورت می گیرد. و سپس ارزیابی مجدد... متن کامل

ه شده با تغییری که در الگوریتم ژنتیک رایج می دهیم تابع ششمی را به این روال افزودیم که بار کاری را در سرورها چک می کند و سپس در مواقع لازم عمل مهاجرت صورت می گیرد. و سپس ارزیابی مجدد... متن کامل

آگاه پیشنهاد کردند . Nathuji و همکاران قدرت مجازی54 را پیشنهاد دادند.که وضعیت قدرت مجازی را برای سرورها برپایه فرکانس پردازنده تعیین می کند .آنها از مدیریت قدرت که بوسیله سیستم عامل... متن کامل

آگاه پیشنهاد کردند . Nathuji و همکاران قدرت مجازی54 را پیشنهاد دادند.که وضعیت قدرت مجازی را برای سرورها برپایه فرکانس پردازنده تعیین می کند .آنها از مدیریت قدرت که بوسیله سیستم عامل... متن کامل

خروجی32 مطالعه کردند و ایده ای مبنی بر مرتب کردن پردازنده 33 ها در صف اجرایی بر پایه اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت زمانبندی... متن کامل

خروجی32 مطالعه کردند و ایده ای مبنی بر مرتب کردن پردازنده 33 ها در صف اجرایی بر پایه اعتبار با قیمانده باضافه اعتبار موجود ارائه داده اند. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهت زمانبندی... متن کامل

کروموزومها کار میکنند. به این ترتیب در هر مرحله، الگوریتم دارای جمعیتی از کروموزومها بوده که خواص مورد نظر را بیشتر از جمعیت مرحله قبل دارا میباشد. هر جمعیت یا یک نسل از کروموزوم ها،... متن کامل

کروموزومها کار میکنند. به این ترتیب در هر مرحله، الگوریتم دارای جمعیتی از کروموزومها بوده که خواص مورد نظر را بیشتر از جمعیت مرحله قبل دارا میباشد. هر جمعیت یا یک نسل از کروموزوم ها،... متن کامل

ح مختلف یک رایانه قابل اعمال است. سطوح سخت افزار , برنامه کاربردی و سیستم عامل برخی از مواردی هستند که ایجاد انتزاع می تواند در آنها انجام می شود. آنچه که در اینجا بیشتر مورد بحث است,... متن کامل

ح مختلف یک رایانه قابل اعمال است. سطوح سخت افزار , برنامه کاربردی و سیستم عامل برخی از مواردی هستند که ایجاد انتزاع می تواند در آنها انجام می شود. آنچه که در اینجا بیشتر مورد بحث است,... متن کامل