ندارد. ب: اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد. ج: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می شود 1. نظم عمومی و اخلاق حسنه 2.... متن کامل

ندارد. ب: اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد. ج: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می شود 1. نظم عمومی و اخلاق حسنه 2.... متن کامل

جامعه بطور حتم باید این ضوابط را محترم بشمارند و الا قراردادشان اعتبار و ارزش حقوقی نخواهد داشت.266 ماده 975 قانون مدنی ایران در این زمینه چنین می گوید: “محکمه نمی تواند قوانین خارجی... متن کامل

جامعه بطور حتم باید این ضوابط را محترم بشمارند و الا قراردادشان اعتبار و ارزش حقوقی نخواهد داشت.266 ماده 975 قانون مدنی ایران در این زمینه چنین می گوید: “محکمه نمی تواند قوانین خارجی... متن کامل