منابع پایان نامه درمورد تسهیم، دریافت، کنندهی

0 Comments

حافظهی سازمانی دانش ذخیره شده در مخزنهای الکترونیکی سازمان را در بر میگیرد که بوسیله گروهها و تیمها از ارتباطاعات درون و برون سازمانی و مشاغل سازمانی، خدمات و محصو لات بدست میآید. برای اینکه دانش بر روی سازمان تاثیرگذار باشد باید بین شرکتها و کارکنان تسهیم شود. تسهیم دانش شامل ارتباط هدفمند دانش از […]

منابع پایان نامه درمورد چالش ها و فرصت ها، انتقال دانش، توسعه دانش

0 Comments

می شود. ب: همکاری بین سازمانی: در این روش دانش جدید از طریق سهیم سازی و اشاعه تکنولوژی، جابه جایی کارکنان در بین سازمان ها، ارتباط با شرکاء و … وارد سازمان می شود. فرآیند پالایش: در مقابل فرآیند برداشت که اجازه ورود هر دانشی را به سازمان می دهد فرآیند پالایش قراردارد. سازمان باید […]

منابع پایان نامه درمورد انتقال دانش، منابع سازمان، عرضه کنندگان

0 Comments

کند و برای دانش موجود با توجه به ویژگی آن کاربرد مناسب را کشف نماید (جدول2-4). مدیران به عنوان تصمیم‌گیرندگان در سازمان، بایستی بدانند منابع دانشی در دسترس جهت انتخاب برای “دانش درست” کدام ها هستند(Holsapple and Whinston, 1996). ویژگی شــــــــــرح سطح مفهومی سطح شناختی دانش، عمل گرایی، هدف گذاری سیستماتیک، ایده آلی کاربرد و […]

منابع پایان نامه درمورد اعداد و ارقام، داده ها و اطلاعات، عملکرد سازمان

0 Comments

ی به معنای”شکل دادن” بوده و information نیز به معنی “شکل دادن و بینش و دید دریافت کننده اطلاعات است”( داونپورت و پروساک، 1379). اطلاعات داده های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است. ارتباط داده ها ممکن است بیان کننده اطلاعات باشد، ممکن است صرف ارتباط داده به اطلا عات منجر […]

منابع پایان نامه درمورد سازمان دانش محور، سازمان دانش، صاحب نظران

0 Comments

دارائی فیزیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، اما فاکتورهایی از قبیل جهانی شدن، نیازهای گوناگون مشتریان، فشار شدید رقابت، تغییر شدید تکنولوژیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به یک تعریف مجددی از دانش به عنوان یک فاکتور استراتژیک برای موفقیت سازمانها شده است. از این رو، تحقیقات گوناگون نشان می دهند که […]

منابع پایان نامه درمورد دانشگاهها، پردازش اطلاعات، عصر اطلاعات

0 Comments

نتایج آزمون ها 81 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه های لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش 81 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش 82 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش 82 نتایج آزمون […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع 13.5، x2، فرضیه

0 Comments

ها o e (o-e) خیلی کم 9 13.5 -4.5 20.25 1.50 کم 11 13.5 -2.5 6.25 0.46 متوسط 5 13.5 -8.5 72.25 5.35 زیاد 29 13.5 15.5 240.25 17.80 54 54 25.11 تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (11/25) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست پس […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان پسر، مقطع متوسطه

0 Comments

کردم . سوالات طوری طراحی شده که متغیر های مورد نظر در بر بگیرد برای هر فرضیه دو سوال در نظر گرفته شده بعد از اینکه سوالات بعد از دقت زیاد طراحی شد سوالات را نزد دو تن از اساتید دانشگاه برای بررسی و تایید روایی آن بردیم .اساتید محترم با برسی سوالات و تصحیح […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهرستان سرپل ذهاب، دانش آموزان دختر، مقطع متوسطه

0 Comments

وابسته به یکدیگرند. اگر خوب گوش نکنیم، نمی توان به خوبی یاداشت برداری نمود. همچنان که، “یادداشت برداری” نیز مستلزم توجه و گوش دادن دقیق است.( مرزبان ، 1381، ص 25) ح. تمرکز حواس از جمله عواملی که در افزایش بهره‌وری در مطالعه و درک بهتر درس‌ها و موفقیت در تحصیل بسیار مؤثر است، داشتن […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اعتماد متقابل، منابع محدود، شناخت انسان

0 Comments

استفاده برنامه درسی را اتخاذ می کنند ، انجام می دهند .( همان منبع ، ص 20) ارزشیابی محصول برنامه درسی در مراکز و نهاد های مختلف انجام می شود .تایمر (1985) این مراکز و نهاد ها را به شرح زیر طبقه بندی نموده است : الف ) برنامه ریزی درسی مدرسه محور . ب […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، دوره متوسطه، بهره بردار

0 Comments

ه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه‌ریزی درسی را به خود اختصاص می‌دهد. توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به عنوان یک سیستم و مجموعه ،نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد مراحل تدوین برنامه […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، عرضه و تقاضا، درآمد سرانه

0 Comments

و پرورش در اقتصاد و برعکس آن واقف بوده و مطالعات و تحقیقاتی را انجام داده اند و آنان به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در انسان هاست.در نهایت به این نتیجه می رسیم که آموزش و پرورش، هم مصرفی است و هم سرمایه ای (دیربازده) هم […]