1-2 سیر تکاملی سیستم های محاسباتی اما هنوز منابع بسیار زیاد دیگری در سازمان ها و مراکز داده اینترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور کامل بکار گرفته نشده بود. این منابع نمی توانستند... متن کامل

1-2 سیر تکاملی سیستم های محاسباتی اما هنوز منابع بسیار زیاد دیگری در سازمان ها و مراکز داده اینترنتی وجود داشت که تمام ظرفیت آنها بطور کامل بکار گرفته نشده بود. این منابع نمی توانستند... متن کامل

2-3- مدیریت انرژی در مرکز داده اینترنت IDC 31 2-4- مدیریت انرژی ماشین مجازی و مهاجرت 32 2-5- الگوریتم MBFD 37 2-6- الگوریتم ST 39 2-7- الگوریتم MM 39 2-8- الگوریتم هریسانه 41 2-9- الگوریتمMEF(تغییر اولین... متن کامل

2-3- مدیریت انرژی در مرکز داده اینترنت IDC 31 2-4- مدیریت انرژی ماشین مجازی و مهاجرت 32 2-5- الگوریتم MBFD 37 2-6- الگوریتم ST 39 2-7- الگوریتم MM 39 2-8- الگوریتم هریسانه 41 2-9- الگوریتمMEF(تغییر اولین... متن کامل

حافظهی سازمانی دانش ذخیره شده در مخزنهای الکترونیکی سازمان را در بر میگیرد که بوسیله گروهها و تیمها از ارتباطاعات درون و برون سازمانی و مشاغل سازمانی، خدمات و محصو لات بدست میآید.... متن کامل

حافظهی سازمانی دانش ذخیره شده در مخزنهای الکترونیکی سازمان را در بر میگیرد که بوسیله گروهها و تیمها از ارتباطاعات درون و برون سازمانی و مشاغل سازمانی، خدمات و محصو لات بدست میآید.... متن کامل

می شود. ب: همکاری بین سازمانی: در این روش دانش جدید از طریق سهیم سازی و اشاعه تکنولوژی، جابه جایی کارکنان در بین سازمان ها، ارتباط با شرکاء و … وارد سازمان می شود. فرآیند پالایش: در... متن کامل

می شود. ب: همکاری بین سازمانی: در این روش دانش جدید از طریق سهیم سازی و اشاعه تکنولوژی، جابه جایی کارکنان در بین سازمان ها، ارتباط با شرکاء و … وارد سازمان می شود. فرآیند پالایش: در... متن کامل

کند و برای دانش موجود با توجه به ویژگی آن کاربرد مناسب را کشف نماید (جدول2-4). مدیران به عنوان تصمیم‌گیرندگان در سازمان، بایستی بدانند منابع دانشی در دسترس جهت انتخاب برای “دانش... متن کامل

کند و برای دانش موجود با توجه به ویژگی آن کاربرد مناسب را کشف نماید (جدول2-4). مدیران به عنوان تصمیم‌گیرندگان در سازمان، بایستی بدانند منابع دانشی در دسترس جهت انتخاب برای “دانش... متن کامل

ی به معنای”شکل دادن” بوده و information نیز به معنی “شکل دادن و بینش و دید دریافت کننده اطلاعات است”( داونپورت و پروساک، 1379). اطلاعات داده های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و... متن کامل

ی به معنای”شکل دادن” بوده و information نیز به معنی “شکل دادن و بینش و دید دریافت کننده اطلاعات است”( داونپورت و پروساک، 1379). اطلاعات داده های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و... متن کامل

دارائی فیزیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، اما فاکتورهایی از قبیل جهانی شدن، نیازهای گوناگون مشتریان، فشار شدید رقابت، تغییر شدید تکنولوژیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به... متن کامل

دارائی فیزیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، اما فاکتورهایی از قبیل جهانی شدن، نیازهای گوناگون مشتریان، فشار شدید رقابت، تغییر شدید تکنولوژیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به... متن کامل

نتایج آزمون ها 81 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه های لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش 81 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح... متن کامل

نتایج آزمون ها 81 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه های لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش 81 نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح... متن کامل

ها o e (o-e) خیلی کم 9 13.5 -4.5 20.25 1.50 کم 11 13.5 -2.5 6.25 0.46 متوسط 5 13.5 -8.5 72.25 5.35 زیاد 29 13.5 15.5 240.25 17.80 54 54 25.11 تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (11/25) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست... متن کامل

ها o e (o-e) خیلی کم 9 13.5 -4.5 20.25 1.50 کم 11 13.5 -2.5 6.25 0.46 متوسط 5 13.5 -8.5 72.25 5.35 زیاد 29 13.5 15.5 240.25 17.80 54 54 25.11 تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده (11/25) با درجه آزادی (3 ) در سطح اطمینان (5%) از x2 جدول (81/7) بزرگتراست... متن کامل

کردم . سوالات طوری طراحی شده که متغیر های مورد نظر در بر بگیرد برای هر فرضیه دو سوال در نظر گرفته شده بعد از اینکه سوالات بعد از دقت زیاد طراحی شد سوالات را نزد دو تن از اساتید... متن کامل

کردم . سوالات طوری طراحی شده که متغیر های مورد نظر در بر بگیرد برای هر فرضیه دو سوال در نظر گرفته شده بعد از اینکه سوالات بعد از دقت زیاد طراحی شد سوالات را نزد دو تن از اساتید... متن کامل