پژوهش دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۲

۷-بوروکراسی که خصلت ذاتی تمرکز گرایی است بشدت ترویج شده و روند توسعه ملی کند و هزینه های ملی افزایش می یابد.۸-در نظام بسیط متمرکز معمولاً کشور و فضای جغرافیایی آن یکدست و همگون نگریسته می شود و تفاوتهای جغرافیایی در سیاستگذاریهای ملی به حساب نمی آید.۹-کشور دارای نظامی...

فایل دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۱

۴- دولت محلی همچون سدی در مقابل دولت مرکزی مقتدر و یکسونگر محسوب می شود که دستاورد آن توزیع قدرت سیاسی و کاهش درجه تمرکز شدید دولت است تا حدی که دولتهای محلی قدرت تأثیرگذاری بر حکومت مرکزی را خواهند داشت.۵- دولت محلی سبب شکستن مسئولیت موروثی در ادارهی...

فایل دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۰

۱-۸-۵٫رابطه حکومت محلی با حکومت مرکزی۱-حکومت مرکزی برای تسریع در امور محوله خود در سطح محلی و کاهش بوروکراسی و هزینه های عمومی به حکومت محلی نیاز دارد.۲-حکومت محلی علیه دولت مرکزی یا عامل بی اراده ی آن نیست، بلکه مکمل ساختار دولت ملی و همکار آن در قلمرو...

مقاله دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۹

این پایان نامه در شورای اسلامی شهر و استانداری و بخشداریها می تواند هدفی کاربردی داشته باشد.۱-۷٫روش کار۱-۷-۱-نوع روش تحقیقاین پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اصول علم جغرافیا و با تأکید بر جغرافیای سیاسی و سایر علوم وابسته مانند: علوم اقتصادی و سیاسی و...

دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۸

نمودار شماره ۴-۲۷ اماکن تاریخی ۱۳۹نمودار شماره ۴-۲۸ اماکن زیارتی ۱۴۰نمودار شماره ۵-۱ عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی ۱۴۴فهرست نقشه هاعنوان صفحهنقشه شماره ۳-۱ نقشه سیاسی و شهرستان بندر انزلی ۹۸چکیدهژئوکالچر بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست که نظام ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها در...

فایل دانشگاهی – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

فرضیه۴): بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:H0:H1:H0: بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .H1: بین بازده فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه...

فایل – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره …

۰٫۷۹ ضریب تعیین تعدیل شده ۲۲٫۸۹ آماره F ۰٫۰۰۰۰ احتمال آماره F ۲٫۱۳ دوربین واتسون همانطوری که مشاهده می شود مقدار محاسبه شده برای آماره F طبق نگاره مذکور ۲۲٫۸۹ می باشد و با توجه به احتمال آماره F که کوچکتر از ۵% است بنابراین می توان نتیجه گرفت...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

یافته های ارائه شده در ماتریس همبستگی نشان می دهد که متغیر وابسته با سه متغیر مستقل بازده فوق العاده، بازده سیستماتیک و ریسک فوق العاده رابطه ی معکوس دارد در حالیکه با ریسک سیستماتیک رابطه ی مستقیم دارد.بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد که هیچ...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- قسمت …

۷۵۰ ۳٫۷۰۹ ۰٫۷۰۸ ۱٫۳۶ ۲۴٫۵۵۳ ۳۱٫۶۳ ۲۷٫۱۵۲ SIZE اندازه : Idio Retجمله اخلال رگرسیون پیش بینی بازده می باشد (الگوی ۱) ، Ret Peer: بازده پیش یینی شده از طریق الگوی ۱ می باشد،Idio Risk: انحراف معیار بازده فوق العاده سهام طی ۳ سال به صورت چرخشی می باشد،Risk...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

بر اساس ادبیات تحقیق سه متغیر که احتمال تاثیر گذاری بر نتایج تحقیق را دارند،به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده است:بازده تعدیل شده دارایی ها (AJ ROA): که به صورت زیر محاسبه می شود:AJ ROA=F ROA-I ROA( بازده دارایی های شرکت ) F ROA=FNI/FTA( بازده دارایی...