۸/۶۱ ۱۹۸۴ ۳/۱۷۷ ۵/۷۴ ۱۰ ۴/۵۷ ۱۹۹۱ ۴/۱۸۰ ۷۵ ۱۰ ۶۲ آمادگی بی هوازیبازیکنان فوتبال به تولید بازده توانی بالا ، نیاز فراوانی دارند و گاهی ناگزیرند که این توان را پس از استراحت کوتاهی دوباره به کار گیرند. شکسته شدن فسفاژن های پرانرژی موجود در عضلات همراه با...