برچسب: الکترونیک

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۴

در این فرآیند معمولاً یک یا چند گاز در فشار پایین وارد راکتور شده و بین آن ها، بر روی سطح یا نزدیک زیرلایه، واکنشی صورت می گیرد. البته به دلیل ماهیت بعضی از گازها در ایجاد محصولات سمی و یا خورنده، در خلال فرآیند انباشت، بایستی درانتخاب گازهای مورد...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۲

(۱-۱) در رابطه بالا طول پویش آزاد الکترون، تعداد حامل های بار، بار الکترون، جرم الکترون و سرعت میانگین الکترون ها در ناحیه فرمی است].۷-۶[۱-۳-۳ خواص مغناطیسیاساس خاصیت مغناطیسی مواد به چرخش الکترون به دور خود یا اسپین الکترون مربوط است. مطابق شکل (۱-۲) که مربوط به نمودار تعیین...

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده۹۳- قسمت …

 شکل ۱-۱۰:ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو زﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ A, B ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ﺑﺎ داﻳﺮه ﻫﺎی ﻣﺸﻜﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده اند بردارهای a1, a2 پایه ی شبکه ی حقیقی و R1,R2,R3 ﺑﺮدارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺗﻢ را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ۱-۷ شناسایی...