پاسخ های فیزیولوژیک به بازی، در واقع نمایشگر نیازهای جسمانی آن بازی به شمار می روند. طبیعت این بازی به گونه ای است که ثبت مستقیم هر چیز، مگر ضربان را با مشکل و تردید همراه می سازد.آمادگی هوازیسیستم هوازی، منبع اصلی تولید انرژی در جریان بازی و مسابقه...