برچسب: بازده دارایی ها

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- قسمت …

۷۵۰ ۳٫۷۰۹ ۰٫۷۰۸ ۱٫۳۶ ۲۴٫۵۵۳ ۳۱٫۶۳ ۲۷٫۱۵۲ SIZE اندازه : Idio Retجمله اخلال رگرسیون پیش بینی بازده می باشد (الگوی ۱) ، Ret Peer: بازده پیش یینی شده از طریق الگوی ۱ می باشد،Idio Risk: انحراف معیار بازده فوق العاده سهام طی ۳ سال به صورت چرخشی می باشد،Risk...

پژوهش – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- …

بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.طبق نظریه نمایندگی ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار میکنند...