هر چند که دیوید سون برای سطوحی که برای مشارکت بیان می کند، تقدم و تاخر خاصی قائل نیست و اساساً به ھمین دلیل از استعاره ی گردونه به جای نردبان استفاده می کند، اما به هر حال سطوح چهارگانه …

تحقيق دانشگاهی –
ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …
ادامه مطلب »

نظارت شهروند همکاری نظارتی، عدم تمرکز محدود، تصمیم گیری موثر، هیات مشورتی مشارکت شهروند اطلاع رسانی ضعیف و مشاوره ظاهری، جنجال عمومی عدم مشارکت شهروند منبع: (شیبانی، ۱۳۸۴: ۱۶۹)در این طرح، پایین ترین پله نردبان مبین جنجال عمومی و مشاوره …

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت … ادامه مطلب »

درختکاری و نگهداری از آنها ۱-۱۲- مفاهیم و واژه های تحقیق:مفاهیم و متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت است از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش است و توسعه شهری که متغیر وابسته است. در ادامه تعریف هر یک از متغیرهای فوق …

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت … ادامه مطلب »

نقش ها و وظایفی که روابط عمومی می تواند برای تحقق اهداف سازمانی داشته باشد عبارتند از :ارتباط با رسانه های خبریارتباط با رسانه های خبری به منظور معرفی سازمان و عملکرد آن و همچنین نحوه ارائه خدمات با توجه …

مقاله –
بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه …
ادامه مطلب »

از مهر ماه سال ۸۴ به صورت ماهانه نشریه ای با نام ” قضا” چاپ می شود . این نشریه حاوی اخبار و گزارش ها و تحلیل مربوط به جلسات ریاست قوه قضائیه ، مسئولان عالی قضائی ، استان ها …

مقاله علمی با منبع :
بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه …
ادامه مطلب »

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهرانچکیده :تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران می پردازد . متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه … ادامه مطلب »

۷-بوروکراسی که خصلت ذاتی تمرکز گرایی است بشدت ترویج شده و روند توسعه ملی کند و هزینه های ملی افزایش می یابد.۸-در نظام بسیط متمرکز معمولاً کشور و فضای جغرافیایی آن یکدست و همگون نگریسته می شود و تفاوتهای جغرافیایی …

پژوهش دانشگاهی –
نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۲
ادامه مطلب »

ب) فضای نسبیاین نوع موقعیت، جایگاه یک مکان یا فضای جغرافیایی را نسبت به جهات چهارگانه و نیز نسبت به عوامل مختلف و همچنین مکانها و فضاهای دیگر و یا همجوار مشخص می سازد. از آنجا که مبادی موقعیتیابی در …

علمی :
نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۴
ادامه مطلب »

نمودار شماره ۴-۲۷ اماکن تاریخی ۱۳۹نمودار شماره ۴-۲۸ اماکن زیارتی ۱۴۰نمودار شماره ۵-۱ عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی ۱۴۴فهرست نقشه هاعنوان صفحهنقشه شماره ۳-۱ نقشه سیاسی و شهرستان بندر انزلی ۹۸چکیدهژئوکالچر بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۸
ادامه مطلب »

۱-۸-۵٫رابطه حکومت محلی با حکومت مرکزی۱-حکومت مرکزی برای تسریع در امور محوله خود در سطح محلی و کاهش بوروکراسی و هزینه های عمومی به حکومت محلی نیاز دارد.۲-حکومت محلی علیه دولت مرکزی یا عامل بی اراده ی آن نیست، بلکه …

فایل دانشگاهی –
نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۰
ادامه مطلب »