برچسب: تاپسیس

مقاله علمی با منبع : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

منابع فارسی :اسکات ، ویلیام ، ترجمه پارسائیان (۱۳۸۶) ، ” تئوری حسابداری مالی ” انتشارات ترمه ،چاپ اول ، بهار ۱۳۸۶ .اصغر پور, م. ج. (۱۳۸۵). تئوری تصمیم گیری چند معیاره ( MADM ) (نسخه چهارم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اصغرپور، محمد جواد (۱۳۷۷) ، تحقیق در عملیات پیشرفته،...

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

( ۸,۹,۱۰,۱۰ ) از آنجا که بسیاری از شاخص ها ماهیتی کیفی دارند و برای بیان اهمیت هر بازیکن از متغیرهای زبانی استفاده گردید بنابراین بایستی از روش های فازی برای تعیین بهترین بازیکن استفاده گردد، اما همان‌طور که ملاحظه می گردد برخی از شاخص ها کمی هستند و...

سایت مقالات فارسی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

در بخش تحلیل داده ها در ابتدا، در مرحله اول با توجه به مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص ها بدست می آیند . در مرحله دوم توسط پرسشنامه از خبرگان حرفه...

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در …

حل مدلحل مدل و تست درستنمائی آن در موقعیت واقعیشکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق۱-۹- روش شناسی تحقیق :این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش اجرا توصیفی و مدل سازی است.۱-۱۰- جامعه آماری تحقیق :جامعه آماری این تحقیق در مراحل اول و دوم جامعه خبرگان ورزشی (سرمربیان و...

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر …

فهرست جداول :جدول ۱-۱- زمان بندی اجرای طرح ۱۰جدول۲- ۱٫ اندازه بدن و توان هوازی بازیکنان فوتبال در سال های مختلف ۲۶جدول ۲-۲٫ ارزش های میانگین ویژه ضربان قلب (تعداد در دقیقه) در جریان فوتبال ۲۸جدول۲- ۳٫ میانگین (±انحراف معیار) قد و وزن تیم های فوتبال ۲۹جدول۲- ۴ .اجزای...

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

بهنام عرب جنوبی بهنام وسط جنوبی قشلاق جیتو ولی آباد بهنام پازوکی جنوبی بهنام وسط شمالی میانگین ۰٫۴۵۹ ۰٫۳۹۴ ۰٫۳۳۱ ۰٫۶۵۲ ۰٫۴۶۱ ۰٫۱۹۰ ۰٫۰۴۱ ۰٫۴۰۴ منبع : نگارنده ، ۱۳۹۲نمودار ۴ -۷ – سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریسمنبع : نگارنده ، ۱۳۹۲۴ -۵-۲- عملیات تاپسیس۴-۵-۲-۱- چگونگی عملیات تاپسیسعملیات تاپسیس...

سایت مقالات فارسی – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۰ ۰ ۵۴۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یونجه ۳۲۴۷۰۰۰ ۴۲۷۵۰۰۰ ۸۷۰۳۰۰۰ ۶۰۴۲۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۱۳۲۸۰۰۰ ۴۲۷۰۰۰ ۱۵۵۷۰۰۰ منبع : مرکز آمار ، ۱۳۸۵۴-۵- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامیندر مورد توسعه پایدار تعاریف زیادی بیان شده است و در همه این تعاریف بر این نکته تاکید می کنند که شناخت...