برچسب: ترافیک

علمی : آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲۳

شکل۵-۱۰: تطبیق نرخ رشد کانتینری ایران و جهان در سال های۱۹۹۲-۲۰۱۰بر اساس اطلاعات جدول ۵-۶ همانگونه که مشاهده می گردد اگر نرخ رشد اقتصادی کانتینری جهان و ایران را در سالهای ۱۹۹۴ (بحران اقتصادی سال ۱۳۷۳ در ایران) و ۱۹۹۷ (بحران پولی جنوب شرق آسیا تحت عنوان dot.com) و ۲۰۰۹...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۱

۵-۲-۲ پروژه RSPDدر سال ۲۰۰۷ نیز پروژهای تحت عنوان RSPD به منظور دستیابی به چشم انداز ترافیک کانتینری در سال ۲۰۱۵ با همکاری اسکاپ و موسسه دریانوردی کره جنوبی با هدف ایجاد زمینههای لازم برای برنامهریزی و تصمیمگیری دولتها عضو در موضوعات کشتیرانی و ادارات بنادر در کشورهای عضو...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۰

۴-۴-۴ بعد زمانی سناریوبعد زمانی سناریو خود بعنوان یک جزء اصلی در سناریوها لحاظ می شود و دوره تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. افق زمانی سناریو همان دوره ای است که استراتژیست ها نسبت به متغیرها و چگونگی کنش آنها با شک و عدم اطمینان می...

پژوهش دانشگاهی – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳

شبیه سازی با استفاده از زبانهای برنامهنویسی میتوانند به عنوان ابزار کمکی تصمیم گیری در مورد عملیات ترمینالهای کانتینری استفاده شوند. Bielli 2006)) از زبان برنامهنویسی جاوا برای طراحی مدلی برای شبیهسازی عملیات ترمینالهای کانتینری استفاده کردند. Khoshnevis et al.. (۲۰۰۰ )با استفاده از روشهای شبیهسازی، نقش استفاده از این سیستم...

پژوهش – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲

تعیین تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتری کرین ها، ترانستینر ها وکشنده های مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ .تعیین میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴تعیین تعداد اسکله های کانتینری مورد نیاز جهت...