ریلی ۱۵۷ مسابقه های تمرینی اگوشی و همکاران ۱۶۱ مسابقه دوستانه (۹۰ دقیقه) علی و فارالی ۱۶۹ مسابقه دوستانه (۹۰ دقیقه) فلوریدا – جیمز و ریلی ۱۶۱ بازی تدارکاتی (۹۰ دقیقه) ۲-۲-۱-۲-آمادگی آناتومیکی :سن بازیکنان فوتبالمیانگین سنی اعضای تیم های زبده فوتبال، اغلب بین ۲۵ تا ۲۷ سال با...