برچسب: توسعه پایدار

سایت مقالات فارسی – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۰ ۰ ۵۴۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یونجه ۳۲۴۷۰۰۰ ۴۲۷۵۰۰۰ ۸۷۰۳۰۰۰ ۶۰۴۲۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۱۳۲۸۰۰۰ ۴۲۷۰۰۰ ۱۵۵۷۰۰۰ منبع : مرکز آمار ، ۱۳۸۵۴-۵- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامیندر مورد توسعه پایدار تعاریف زیادی بیان شده است و در همه این تعاریف بر این نکته تاکید می کنند که شناخت...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …

(منبع: حناچی، ۱۳۸۰)۲-۳-۱۰- مزایای مشارکت“سی” و همکارانش( ١٩٩٨ ) مزایای مشارکت را عبارت می دانند از:تقویت روحیه ، افزایش تفاهم متقابل، افزایش میزان بهره وری وکارائی، تقویت روحیه ابتکار، توزیع مناسب اطلاعات، تقلیل تنش ها وسوء ظن ها، افزایش همکاری، ایجاد امنیت خاطر ورضایت، ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

درختکاری و نگهداری از آنها ۱-۱۲- مفاهیم و واژه های تحقیق:مفاهیم و متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت است از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش است و توسعه شهری که متغیر وابسته است. در ادامه تعریف هر یک از متغیرهای فوق پرداخته می آید.توسعه:امروزه توسعه به معنای رشد تدریجی در...