برچسب: تولید ناخالص داخلی

مقاله – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳۱

کشنده هاکانتینرهایی که توسط گنتری کرینها از انبار کشتیها تخلیه می شوند بر روی کفی هایی گذاشته می شوند که در زیر خرپاهای جراثقیل قرار دارند و بوسیله دستگاه کشنده (تریلر) به محوطه برده شده و توسط ترانستینرها بر روی یکدیگر چیده می شوند. بر مبنای پیشنهاد بانک جهانی...

پژوهش دانشگاهی – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۲

۸/۴ % ۳ % ۲ % رشد اقتصادی ۱۹۸۳-۱۹۹۱(سیکل دوم) ۹/۴ % ۳/۳ % ۵ % رشد اقتصادی ۱۹۹۲-۱۹۹۸(سیکل سوم) ۴/۳% ۹۷/۱ % ۸/۰ % رشد اقتصادی ۱۹۹۹-۲۰۰۸(سیکل چهارم) ۴ % ۳ % ۱ % میانگین رشد ۳/۴ % ۸/۲ % ۶۳/۰ % منبع: استخراج شده بر مبنای اطلاعات...

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۹

از ساده به پیچیده از پیچیده به ساده از کمی به کیفی از کیفی به کمی تفکر یک جهته تفکر چندجهته مسئله مداری فعال چشم انداز پیش فعال فرض های ضمنی چندگانه فرض های ساده شفاف مجموعه گزینه های محدود طیفی از گزینه های باز تفکر مدل از پیش...