برچسب: تولید ناخالص ملی

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۱

۵-۲-۲ پروژه RSPDدر سال ۲۰۰۷ نیز پروژهای تحت عنوان RSPD به منظور دستیابی به چشم انداز ترافیک کانتینری در سال ۲۰۱۵ با همکاری اسکاپ و موسسه دریانوردی کره جنوبی با هدف ایجاد زمینههای لازم برای برنامهریزی و تصمیمگیری دولتها عضو در موضوعات کشتیرانی و ادارات بنادر در کشورهای عضو...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

درختکاری و نگهداری از آنها ۱-۱۲- مفاهیم و واژه های تحقیق:مفاهیم و متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت است از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش است و توسعه شهری که متغیر وابسته است. در ادامه تعریف هر یک از متغیرهای فوق پرداخته می آید.توسعه:امروزه توسعه به معنای رشد تدریجی در...