برچسب: جهاد کشاورزی

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین۹۲- قسمت ۳۸

گوجه فرنگی ۴۵۰ منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین۴-۴-۶- میزان تولیدات کشاورزی درسال ۱۳۸۵با توجه به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی که در مطلب قبل بدان پرداخته شد محصولات کشاورزی در سطح شهرستان ورامین از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است که با توجه به اقلیم خاص منطقه...

پژوهش – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۱۳۹۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۲۱۴۰ ۹۲۰۰۰ منبع : اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامیننمودار ۴ – ۶ – میزان انواع تولیدات کشاورزی به تنمنبع : نگارنده ، ۱۳۹۲۴-۴-۵- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰اگرچه در برخی از محصولات کاهش به چشم می خورد اما به دلیل شرایط آب و...