نظارت شهروند همکاری نظارتی، عدم تمرکز محدود، تصمیم گیری موثر، هیات مشورتی مشارکت شهروند اطلاع رسانی ضعیف و مشاوره ظاهری، جنجال عمومی عدم مشارکت شهروند منبع: (شیبانی، ۱۳۸۴: ۱۶۹)در این طرح، پایین ترین پله نردبان مبین جنجال عمومی و مشاوره ظاهری و اطلاع رسانی ضعیف است که عدم مشارکت...