برچسب: دریانوردی

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۱۱

۵-۲-۲ پروژه RSPDدر سال ۲۰۰۷ نیز پروژهای تحت عنوان RSPD به منظور دستیابی به چشم انداز ترافیک کانتینری در سال ۲۰۱۵ با همکاری اسکاپ و موسسه دریانوردی کره جنوبی با هدف ایجاد زمینههای لازم برای برنامهریزی و تصمیمگیری دولتها عضو در موضوعات کشتیرانی و ادارات بنادر در کشورهای عضو...

پژوهش – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۲

تعیین تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتری کرین ها، ترانستینر ها وکشنده های مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ .تعیین میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴تعیین تعداد اسکله های کانتینری مورد نیاز جهت...