برچسب: دینامیکی

پژوهش – مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت …

 شکل ۲-۱۳ : تاثیر عامل بر روی سطح در حال رشد hتشریح فیزیکی جمله خیلی پیچیده است، چون دارای یک ساختار اضافی با ناحیه کوچک مثبت نزدیک دره و ناحیه کوچک منفی نزدیک قله است. (در ناحیه مثبت دارای مینیمم نسبی ودر ناحیه منفی دارای ماکزیمم نسبی است) در...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۷

(۲-۵۱)  شکل ۲-۱۴ : تاثیر عامل بر روی سطح در حال رشد hجمله ( برای ) به طور مشابه به موقعیتی مربوط می شود که در آن ذرات که در نقاط بالاتر افتاده اند (مشتق بالاتر) در نقاط پایین (مشتق کوچکتر) نرم سازی می شوند. در این حالت ذرات...

پژوهش – مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۴

ابتدا به سراغ معادله تکراری می رویم که قادر به توصیف مدل باشد. کاردر، پاریزی و ژنگ با افزودن جزء غیر خطی به معادله EW و تعمیم آن، اولین صورت تعمیم یافته معادله EW را پیشنهاد دادند که به معادله KPZ مشهور شد. صورت معادله به شکل زیر می...

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل …

شکل۱-۳آلوتروپ های مختلف کربن در طبیعت۱-۲-۱ الماس:الماس در حالت پایدار دارای ساختار مکعبی است.اتم های کربن در یک پیکربندی چهار وجهی با پیوند های هیبریدی sp3مرتب شده اند .این پیوند قوی کووالانسی باعث شده تا الماس سخت ترین ماده شناخته شده، محسوب شود به همین دلیل از جمله کاربرد های...

لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- …

در این رساله ما علاقهمند به بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاهچالهها میباشیم. ابتدا کمیتهای ترمودینامیکی و پایای سیاهچاله را محاسبه کرده، آنگاه با تعمیم رابطهی اسمار[۸] برای جوابهای بدست آمده، جرم را بهصورت تابعی از آنتروپی، بارالکتریکی و تکانهی زاویهای بدست میآوریم. سپس صحت قانون اول ترمودینامیک را برای نظریهی ارائه...

بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی …

Gelatin,caseinate,whey protein,chitosan Animal ۲-۲-۱- صمغ زانتانزانتان توسط میکروارگانیسم Xanthomonas compestris تولید می‌شود و ساختار خطی دارد (شکل ۲-۲). زانتان در آب سرد محلول بوده و محلول‌های ایجاد شده به شدت سودوپلاستیک هستند. ویسکوزیته محلول‌ها پایداری مناسبی در مقابل pH و دما داشته و این پلی‌ساکارید مقاوم به تجزیه آنزیمی است. زانتان...