برچسب: روان شناسی

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس …

فصل دوممبانی نظریفصل دوم : مبانی نظری۲-۱-مقدمه :در این بخش به مرور ادبیات علمی می پردازیم. در ابتدا ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم و عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی ، مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد انواع شاخص ها...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- …

۲) مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها: در کاربرد های مشارکت گاه منظور از مشارکت مردم درکارها (به ویژه در امور شهر ها) این است که افراد سعی کنند تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام یک طرح را بر عهده گیرند. آنچه در عمل میزان...