برچسب: ریسک سیستماتیک

فایل – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره …

۰٫۷۹ ضریب تعیین تعدیل شده ۲۲٫۸۹ آماره F ۰٫۰۰۰۰ احتمال آماره F ۲٫۱۳ دوربین واتسون همانطوری که مشاهده می شود مقدار محاسبه شده برای آماره F طبق نگاره مذکور ۲۲٫۸۹ می باشد و با توجه به احتمال آماره F که کوچکتر از ۵% است بنابراین می توان نتیجه گرفت...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

یافته های ارائه شده در ماتریس همبستگی نشان می دهد که متغیر وابسته با سه متغیر مستقل بازده فوق العاده، بازده سیستماتیک و ریسک فوق العاده رابطه ی معکوس دارد در حالیکه با ریسک سیستماتیک رابطه ی مستقیم دارد.بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد که هیچ...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- …

STDEV (AJ ROA)انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها طی ۳ سال به صورت چرخشی میباشد. اندازه شرکت SIZE SIZEi,t =LOG (TA i,t) متغیر وابسته مدت تصدی CEO TEN Wi : وزن هرعضو هیات مدیرهN: تعداد اعضای هیات مدیره ۳-۳-۱ نحوه اندازه گیری متغیر وابستهدوره ی تصدی هیات مدیره(CEOTEN):به...

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- قسمت …

۵-۵ پیشنهادات برخواسته از تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۷ ۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………… ۷۷ ۵-۵-۲ پیشنهاداتی برای آتی…………………………………………………………………………………………. ۷۸ منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹ منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲ پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵ چکیدهدر این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از...

پژوهش – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها- …

بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.طبق نظریه نمایندگی ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار میکنند...