برچسب: زیست محیطی

سایت مقالات فارسی – روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در …

۰ ۰ ۵۴۲۸۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یونجه ۳۲۴۷۰۰۰ ۴۲۷۵۰۰۰ ۸۷۰۳۰۰۰ ۶۰۴۲۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۱۳۲۸۰۰۰ ۴۲۷۰۰۰ ۱۵۵۷۰۰۰ منبع : مرکز آمار ، ۱۳۸۵۴-۵- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامیندر مورد توسعه پایدار تعاریف زیادی بیان شده است و در همه این تعاریف بر این نکته تاکید می کنند که شناخت...

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت …

درختکاری و نگهداری از آنها ۱-۱۲- مفاهیم و واژه های تحقیق:مفاهیم و متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت است از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش است و توسعه شهری که متغیر وابسته است. در ادامه تعریف هر یک از متغیرهای فوق پرداخته می آید.توسعه:امروزه توسعه به معنای رشد تدریجی در...

منابع مقالات علمی : ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)- قسمت ۹

رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان (فراهم نموددن تسهیلات فرهنگی و اجتماعی)؛رفع نیازهای زیست محیطی شهروندان (فراهم نمودن محیط زیست سالم و پایدار)؛رفع نیازهای سیاسی شهروندان (فراهم نمودن زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان). (محسنی تبریزی و آقا محسنی، ۱۳۸۹: ۱۵۲).به این ترتیب اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی...