برچسب: شبیه سازی

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۷

۳-۳-۶-۱ بنادر خشک در ایرانپایانه آپرین در ۲۱ کیلومتری جنوب غرب تهران با وسعت ۷۰۰ هکتار می باشد که در صورت شروع فعالیت رسمی در انواع بنادر خشک دور از ساحل طبقه بندی می گردد. در این پایانه سرمایه گذاری هایی به وسیله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران...

پژوهش دانشگاهی – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳

شبیه سازی با استفاده از زبانهای برنامهنویسی میتوانند به عنوان ابزار کمکی تصمیم گیری در مورد عملیات ترمینالهای کانتینری استفاده شوند. Bielli 2006)) از زبان برنامهنویسی جاوا برای طراحی مدلی برای شبیهسازی عملیات ترمینالهای کانتینری استفاده کردند. Khoshnevis et al.. (۲۰۰۰ )با استفاده از روشهای شبیهسازی، نقش استفاده از این سیستم...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۷

(۲-۵۱)  شکل ۲-۱۴ : تاثیر عامل بر روی سطح در حال رشد hجمله ( برای ) به طور مشابه به موقعیتی مربوط می شود که در آن ذرات که در نقاط بالاتر افتاده اند (مشتق بالاتر) در نقاط پایین (مشتق کوچکتر) نرم سازی می شوند. در این حالت ذرات...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت …

تابع معیار به عنوان تابعی از باعث می شود که منحنی ها در نقطه ای با زمان مشخص به حد اشباع یکسانی برسند. شکل ۲-۶ : تصویری شماتیک از بازسنجی پهنای فصل مشترک نسبت به زمان (تغییرات تابع g(u))۲ – ۶ فرکتالبرای درک روابط مقیاسی یک زبان طبیعی وجود دارد...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۴

در این فرآیند معمولاً یک یا چند گاز در فشار پایین وارد راکتور شده و بین آن ها، بر روی سطح یا نزدیک زیرلایه، واکنشی صورت می گیرد. البته به دلیل ماهیت بعضی از گازها در ایجاد محصولات سمی و یا خورنده، در خلال فرآیند انباشت، بایستی درانتخاب گازهای مورد...

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار …

دما:دﻣﺎ دو اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮروی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻣ ﻲﮔﺬارد: از ﻳﻚ ﻃﺮف اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎی ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮروی ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺟﺎذب می شود و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ می یابد(۷۰) از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﺎ ﺛﻴﺮ دﻣﺎ در...

بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار …

چکیده فارسیدر اﻳﻦ تحقیق ذرات گرافیت به روش هامرز به اکسید گرافن تبدیل شده است. نانو ذرات گرافن یکی از بهترین و موثر ترین مواد جاذبی است که تا به امروزه تولید شده است.گرافن یکی از آلوتروپ های موفق کربن در زمینه ی جذب و رهایش دارو است. رسانای...

دسترسی متن کامل – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

۲۱٫Moran (2002) ۱۳٫Erdogmus, Favaro (2002) ۵٫Boehm (1989) ۲۲٫Panayi, Trigeorgis (1998) ۱۴٫Fairy (1994) .۶ Boehm, Sullivan (2000) ۲۳٫Richmond, Siedman (1993) ۱۵٫Favaro, Favaro (1999) ۷٫Brautigam et al (2003) ۲۴٫Svavarsson (2004) ۱۶٫Gaynor, Brander (2001) ۸٫Clemons (1991) ۲-۲۳- جمع بندی:در این فصل به معرفی روش های ارزش گذاری اختیارات حقیقی پرداخته و روش های...

ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

= F benefits,n ارزش آتی جریان نقدینگی منافع در دوره زمانی n= F costs,n ارزش آتی جریان نقدینگی هزینه ها در دوره زمانی n= P bemefits,n ارزش فعلی جریان نقدینگی منافع در دوره زمانی n= P costs,n ارزش فعلی جریان نقدینگی هزینه ها در دوره زمانی n= r نرخ تنزیل ثابت...

علمی : ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

۲-۶-۲-۱-۱- روش های تخمین تغییرپذیری:۱)شبیه سازی مونت کارلودر شبیه سازی مونت کارلو، جریان های نقدینگی پروژه در طول عمر پروژه شبیه سازی می شود و یک ضریب تغییرپذیری برای هر مجموعه از جریانات نقدینگی با اعمال لگاریتم بر جریانات نقدینگی به دست آورده می شود. در این روش به تعداد...