برچسب: شکل هندسی

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت …

تابع معیار به عنوان تابعی از باعث می شود که منحنی ها در نقطه ای با زمان مشخص به حد اشباع یکسانی برسند. شکل ۲-۶ : تصویری شماتیک از بازسنجی پهنای فصل مشترک نسبت به زمان (تغییرات تابع g(u))۲ – ۶ فرکتالبرای درک روابط مقیاسی یک زبان طبیعی وجود دارد...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۲

(۱-۱) در رابطه بالا طول پویش آزاد الکترون، تعداد حامل های بار، بار الکترون، جرم الکترون و سرعت میانگین الکترون ها در ناحیه فرمی است].۷-۶[۱-۳-۳ خواص مغناطیسیاساس خاصیت مغناطیسی مواد به چرخش الکترون به دور خود یا اسپین الکترون مربوط است. مطابق شکل (۱-۲) که مربوط به نمودار تعیین...