برچسب: فرآیند رشد

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۷

(۲-۵۱)  شکل ۲-۱۴ : تاثیر عامل بر روی سطح در حال رشد hجمله ( برای ) به طور مشابه به موقعیتی مربوط می شود که در آن ذرات که در نقاط بالاتر افتاده اند (مشتق بالاتر) در نقاط پایین (مشتق کوچکتر) نرم سازی می شوند. در این حالت ذرات...

پژوهش – مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۱۴

ابتدا به سراغ معادله تکراری می رویم که قادر به توصیف مدل باشد. کاردر، پاریزی و ژنگ با افزودن جزء غیر خطی به معادله EW و تعمیم آن، اولین صورت تعمیم یافته معادله EW را پیشنهاد دادند که به معادله KPZ مشهور شد. صورت معادله به شکل زیر می...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۸

فاصله ای بین است و در اینجا نمای خود ترکیبی نامیده می شودواندازه گیری عددی روی تابع را می دهد.در واقع تابع خود ترکیب باید هم افقی و هم عمودی مقیاس بندی شود. اگر تابع با ضریب در راستای افقی () بزرگ شود، باید با ضریب در راستای عمودی...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی- قسمت ۴

در این فرآیند معمولاً یک یا چند گاز در فشار پایین وارد راکتور شده و بین آن ها، بر روی سطح یا نزدیک زیرلایه، واکنشی صورت می گیرد. البته به دلیل ماهیت بعضی از گازها در ایجاد محصولات سمی و یا خورنده، در خلال فرآیند انباشت، بایستی درانتخاب گازهای مورد...