Gelatin,caseinate,whey protein,chitosan Animal ۲-۲-۱- صمغ زانتانزانتان توسط میکروارگانیسم Xanthomonas compestris تولید می‌شود و ساختار خطی دارد (شکل ۲-۲). زانتان در آب سرد محلول بوده و محلول‌های ایجاد شده به شدت سودوپلاستیک هستند. ویسکوزیته محلول‌ها پایداری مناسبی در مقابل pH و دما داشته و این پلی‌ساکارید مقاوم به تجزیه آنزیمی است. زانتان...