پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشددانشگاه شاهددانشکده علوم انسانیشناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی(مورد مطالعه باشگاه مس کرمان)استاد راهنما:جناب آقای دکتر سعید خدامرادیاستاد مشاور اول :جناب آقای دکتر محمد جواد شیخاستاد مشاور دوم...