برچسب: مصرف انرژی

شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ …

۸/۶۱ ۱۹۸۴ ۳/۱۷۷ ۵/۷۴ ۱۰ ۴/۵۷ ۱۹۹۱ ۴/۱۸۰ ۷۵ ۱۰ ۶۲ آمادگی بی هوازیبازیکنان فوتبال به تولید بازده توانی بالا ، نیاز فراوانی دارند و گاهی ناگزیرند که این توان را پس از استراحت کوتاهی دوباره به کار گیرند. شکسته شدن فسفاژن های پرانرژی موجود در عضلات همراه با...

پژوهش دانشگاهی – آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴- قسمت ۳

شبیه سازی با استفاده از زبانهای برنامهنویسی میتوانند به عنوان ابزار کمکی تصمیم گیری در مورد عملیات ترمینالهای کانتینری استفاده شوند. Bielli 2006)) از زبان برنامهنویسی جاوا برای طراحی مدلی برای شبیهسازی عملیات ترمینالهای کانتینری استفاده کردند. Khoshnevis et al.. (۲۰۰۰ )با استفاده از روشهای شبیهسازی، نقش استفاده از این سیستم...