چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):۱) هدف پژوهش:آشنا نمودن جامعه حقوق کشوری به ویژه مسئولان مربوط با نظام حقوق بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها۲) روش پژوهش:توصیفی- تحلیلی می باشد۳) نتیجه گیری:با بررسی قوانین...