ب) فضای نسبیاین نوع موقعیت، جایگاه یک مکان یا فضای جغرافیایی را نسبت به جهات چهارگانه و نیز نسبت به عوامل مختلف و همچنین مکانها و فضاهای دیگر و یا همجوار مشخص می سازد. از آنجا که مبادی موقعیتیابی در …

علمی :
نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۴
ادامه مطلب »