ناسازگاری بین چند قندی‌ها و پروتئین‌ها در چند قندی‌های سولفاته کمتر از چند قندی‌های طبیعی و آن هم کمتر از چند قندی‌های کربوکسیله است (گرینبرج و تولستوزور، ۱۹۹۷).۲-۳-۳- تجمع یا توده‌ای شدن ترکیبی یا ایجاد کمپلکس[۱۵]این رفتار در غلظت‌های بالای بسپارهای زیستی ایجاد می‌شود و به دلیل جاذبه‌ی ایجاد...