برچسب: پایگاه اقتصادی

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه …

وضعیت اشتغال پایگاه اقتصادی اجتماعی تحصیلاتدرآمدصداقتصراحتسهیم کردن اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیهتمایلات همکاری جویانهاطمینانرسانه های داخلی رسانه های خارجیمیزان استفاده از رسانه هاپاسخگویی عمومی صحت پاسخ ها و اطلاعاترعایت قانون و عدالتتعهد تکریم شفافیت کنترل پذیری نظم و انضباط کاریمیزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه مسئولیت پذیریمهارت و تخصصرسیدگی...

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهرانچکیده :تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در شهر تهران می پردازد . متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است...