غلضت پلاسمایی اکسی تتراسایکلین ۲۰% تا ۴ روز به روش عضلانی در حد قابل توجه می باشد و غلضت خونی حدود ۱۲ ساعت باقی می ماند و این دارودر تزریق عضلانی آهسته تر از انواع ذیگر اکسی تتراسایکلین های تزریقی جذب و منتشر می گردد. انتشار آن در بدن وسیع...