از ساده به پیچیده از پیچیده به ساده از کمی به کیفی از کیفی به کمی تفکر یک جهته تفکر چندجهته مسئله مداری فعال چشم انداز پیش فعال فرض های ضمنی چندگانه فرض های ساده شفاف مجموعه گزینه های محدود طیفی از گزینه های باز تفکر مدل از پیش...