آموزش-سریع

عوامل موثر بر فرآیند سازگاری و ویژگی های شخص سازگار

3  ویژگی های شخص سازگار منگال1(1388) ویژگی یک شخص سازگار را چنین ذکر می کند: 1) آگاهی نسبت به قوت ها و ضعف های خویشتن: شخص سازگار قوت ها و ضعف های خود رامی داند و سعی می کند که در بعضی زمینه... متن کامل

By 92, ago