ر رادیکالی به زنجیر در حال رشد 14
شکل 1- 15 دو واکنش برای مرحله انتشار 14
شکل 1- 16 مرحله پایان از طریق ترکیب شدن دو پلیمر 15
شکل 1- 17 مرحله پایان از طریق پروتون زدایی از رادیکال آزاد 15
شکل 1- 18 مرحله پایان پلیمر PVC از طریق واکنش با آغازگر رادیکالی 15
شکل 1- 19 مرحله پایان پلی استایرن از طریق واکنش با مولکول اکسیژن 16
شکل 1- 20 انتقال زنجیر از پلی استایرن به حلال 16
شکل 1- 21 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به مونومر 17
شکل 1- 22 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به آغازگر دی ترسیو بوتیل پر اکساید 17
شکل 1- 23 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به یک پلی پروپیلن دیگر 17
شکل 1- 24 مراحل استخراج فاز جامد :1) آماده سازی،2) جذب آنالیت روی فاز جامد،3) شستشو،4) شویش 20
شکل 2- 1 تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر 24
شکل 2- 2 تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی 26
شکل 2- 3 تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی 29
شکل 2- 4 ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج 32
شکل 2- 5 شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال دهنده عرضی)که پلی (استیرن – کو- دی وینیل بنزن) نامیده می شود. 33
شکل 2- 6 ساختار شیمیایی تعدادی از عوامل اتصالات عرضی رایج 35
شکل 2- 7 مکانیسم شروع کننده های رادیکالی 37
شکل 2- 8 ساختار شیمیایی تعدادی از آغازگرهای رایج 39
شکل 2- 9 دستگاه استخراج سوکسله 41
شکل 3- 1 ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید 54
شکل 3- 2 مولکول هدف؛6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین 54
شکل 3- 3 ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات 55
شکل 3- 4 ساختار حلال ها: 1-تولوئن 2-استونیتریل 56
شکل 3- 5 ساختار آغاز گر: ˊ2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل 56
شکل 3- 6 ساختار سیلانA با نام شیمیایی ٣-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان 57
شکل 4- 1 طیف FT-IR از NIP (الف)، MIP (ب)، در محدوده cm-1 4000-400 66
شکل 4- 2 طیف XRD نانو ذره سیلیکا 67
شکل 4- 3 میکروگراف SEM نانوکامپوزیت 68
شکل 4- 4 کروماتوگرام بدست آمده از اسید فولیک 72
شکل 4- 5 کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک 72
شکل 4- 6 کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک در مجاوت پلیمر 73

فهرست جداول
جدول 3- 1 بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 59
جدول 3- 2 بررسی اثر pH روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 59
جدول 3- 3 بررسی اثر غلظت روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 60
جدول 3- 4 مقایسه اثر جذب MIP با NIP 61
جدول 3- 5 بررسی بازیابی مولکول هدف در حلال های مختلف 61
جدول 3- 6 تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص 62
جدول 4- 1 درصد استخراج در غلظتهای مختلف از نمونه 70
جدول 4- 2 مقایسه درصد استخراج MIP با NIP 70
جدول 4- 3 تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص 71
نمودار 4- 1 اثر زمان بر جذب 6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین 69
نمودار 4- 2 میزان استخراج پلیمر در گستره (9-4) pH 69
نمودار 4- 3 درصد بازیابی در حلال های مختلف 71

چکیده
جداسازی ناخالصی ها و افزایش کیفیت و خلوص مواد اولیه دارویی دارای اهمیت فراوانی می باشد. فن آوری پلیمرهای قالب مولکولی به دلیل مزیت های ذاتی آن از قبیل گزینش پذیری و ثبات شیمیایی بالا و هزینه پایین میتواند به عنوان روشی، باکارایی بالا به منظور این جداسازی ها در صنعت داروسازی استفاده شود.
دراین پروژه ، یک پلیمر قالب مولکولی سنتز گردید که قادر می باشد بصورت کاملاً گزینش پذیر ناخالصی 6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین را از ماده مؤثره دارویی اسید فولیک جداسازی نماید. این فرآیند به روش پلیمریزاسیون رادیکالی حرارتی، توده ای و غیرکووالانسی انجام شد. این پلیمر با استفاده از متاکریلیک اسید (مونومرعاملی) ، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی) ، 2وˊ2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر) ، 6 _هیدروکسی _2، 4، 5_ تری آمینو پریمیدین (مولکول هدف) و تولوئن _ استونیتریل (حلال) و نانو ذرات سیلیسکا سنتز شد.
برای مقایسه کارایی این پلیمر، یک پلیمر قالب بندی نشده به همین شرایط و بدون استفاده از مولکول هدف سنتز شد. هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR و XRD مورد بررسی و ساختارشان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای جذب ناخالصی مورد نظر از طریق آزمایشات جذب بررسی و نتایج آن با جذب ناخالصی توسط پلیمر قالب بندی نشده مقایسه گردید. پارامترهای مختلف از قبیل pH، زمان، غلظت نمونه، نوع حلال شوینده برای شویش ناخالصی از پلیمر و غلظت آن، بهینهسازی شد.
واژگان کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، اسید فولیک، پلیمر قالب بندی نشده

فصل اول
مقدمه

1-1 داروهای ضد کم خونی
مقدمه
ظرفیت طبیعی حمل اکسیژن خون به نگهداشتن تعداد گلبول های قرمز حد کافی، و نیز به تولید هموگلوبین و پروتئین های استرومایی (ساختمانی)، بستگی دارد. تولید این عناصر اصلی بطور طبیعی با اتلاف فیزیولوژیک عناصر خونی مطابقت می کند. کم خونی وقتی ایجاد می شود که اتلاف خون زیاد باشد، جایگزینی گلبول های قرمز کاهش پیدا کند، و یا گلبول های قرمز تازه تشکیل شده، هموگلوبین کافی نداشته باشد. کم خونی نشانه ای از بیماری است، که می تواند ناشی از اتلاف مزمن خون، شکل یا اندازه ی غیر طبیعی گلبول های قرمز، کمبود تغذیه ای، بیماری م
زمن یا بدخیمی باشد.
گلبول قرمز بالغ یک دیسک مقعر با قطر حدودا 8 میکرومتر است. نسبت بالای سطح به حجم آن باعث تسهیل تبادل گازی می شود و قابلیت انعطافش آن را قادر می سازد که به راحتی از مویرگ ها عبور کند. طول عمر طبیعی آن حدود 120 روز است. سلول های پیر توسط گلبول های قرمزی از مغز استخوان جایگزین می شوند.
بلوغ گلبول قرمز به عوامل تغذیه ای متعددی از قبیل اسید فولیک و ویتامین B12 نیاز دارد. برای ساخت DNA توسط گلبول های قرمز نابالغ، نیاز به این ویتامین ها وجود دارد. این مواد برای مضاعف شدن گلبول های قرمز نابالغ و ساخت هم(هم مولکول مسئول حمل اکسیژن در خون) و پورفیرین(که برای تشکیل هموگلوبین با گلوبین ترکیب می شود) ضروری هستند. بسیاری از کم خونی ها ناشی از کمبود تغذیه ای آهن، فولات یا ویتامین B12 می باشند(قاضی جهانی و همکاران،71).
1-2 انواع آنمی ها(کم خونی)
1-2-1 آنمی های کمبود آهن و ویتامینها
آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک در اثر فقر آهن، شایع ترین نوع آنمی است. آنمی های مگالوبلاستیک در اثر کمبود ویتامین B12 واسید فولیک (کوفاکتور های لازمه برای بلوغ طبیعی گلبول های قرمز) ایجاد می شوند. آنمی وخیم (pernicious anemia)شایع ترین نوع آنمی کمبود ویتامین B12 است که حاصل نقص در سنتز فاکتور داخلی یا برداشتن قسمتی از معده (که فاکتور داخلی را تشریح می کند) با جراحی است. فاکتور داخلی یک پروتئین است که برای جذب موثر ویتامین B12 غذایی مورد نیاز می باشد.
1-2-2 دیگر انواع کمبود سلول های خونی
کاهش تعداد انواع مختلف سلول های خونی ممکن است از تظاهرات یک بیماری، عارضه جانبی تابش اشعه یا شیمی درمانی سرطان باشد(سخایی و همکاران،81).
1-3 کم خونی فقر آهن
آهن جزء فلزی اساسی هم است و هم ملکول مسئول حمل اکسیژن در خون می باشد. گرچه اکثریت آهن موجود در بدن، در هموگلوبین (هم+گلوبین) است، بخش مهمی به ترانسفرین (یک پروتئین حامل) و به فریتین و (پروتئین ذخیره کننده) متصل می باشد(سخایی و همکاران،81).
کمبود آهن زمانی ایجاد می شود که مقدار آهن بدن از آن اندازه که برای تشکیل هموگلوبین و ترکیبات اساسی دیگر لازم است، کمتر باشد. کم خونی کمبودآهن با کم خونی های بیماری های مزمن مشخص، که در آن ها علیرغم آهن کافی تعداد گلبول های قرمز کاهش یافته است، تفاوت می کند. در کمبود آهن مقدار آهن در دسترس به پایین تر از مقداری که برای نگه داشتن اریتروپوئز(پدیده تمایز سلولهای مادر به گلبولهای قرمز) کافی لازم است، افت می کند.معمولا کمبود آهن ناشی از دریافت ناکافی، تنها در شیر خوارن و بچه های در حال رشد ایجاد می شود. همین که رشد بدن کامل می شود نیاز به آهن کاهش می یابد و مقدار کمی که روزانه از دست می رود از طریق رژیم خوراکی روزانه جبران می شود. علت اولیه ی کمبود آهن در بالغین ناشی از حاملگی یا اتلاف خون می باشد. در زنان یا مردان شایع ترین علت کمبود آهن، اتلاف مزمن خون(معمولا از دستگاه گوارش) است. این کمبود ممکن است با تغذیه ناکافی یا دارو هایی که مخاط معده را تحریک می کند(مثل آسپیرین و…) تشدید شود. به همین ترتیب، تحریک دستگاه گوارش و کمبود تغذیه ای همراه الکلیسم مزمن ممکن است باعث کم خونی کمبود آهن شوند(قاضی جهانی و همکاران،71).

1-4 تالاسمی
تالاسمی نتیجه ی نقص های ارثی در میزان ساخت هموگلوبین است اشکال شدید این حالت نسبتا نادر هستند. اشکال خفیف تر به صورت یک کم خونی میکروسیتیک شبیه به آن چه که در کم خونی کمبود آهن وجود دارد، بروز می کنند. بااین حال، کم خونی میکروسیتیک تالاسمی به درمان با آهن پاسخ نمی دهد.
1-5 کم خونی های مگالوبلاستیک
کم خونی های تغذیه ای ناشی از کمبود ویتامین B12 یا فولات، ساخت DNA و اریتروپوئز را مختل می کنند. اختلال سنتز DNA بر تمام سلولها اثر می گذارد ولی از آنجا که گلبول های قرمز باید بطور دائمی تولید شوند، کمبود اسید فولیک یا ویتامین B12 معمولا در ابتدا خود را بصورت آنمی آشکار می کند(سخایی و همکاران،81).
1-5-1 ویتامین B12
ویتامین B12 (کوبالامین) یک اسم مشترک برای سیانوکوبالامین ها، یا ترکیبات حاوی کبالت می باشد، که توسط میکروارگانیسم ساخته می شوند و از راه محصولات حیوانی در زنجیره غذایی مصرف می گردند، بر خلاف بسیاری از ویتامین ها، B12 در گیاهان یافت نمی شود. یکی از تظاهرات مهم فقر ویتامین B12 آسیب های عصبی است که در صورت عدم درمان فوری ممکن است برگشت ناپذیر باشد. هرچند علایم عصبی معمولا بعد از ایجاد کم خونی در کمبود کوبالامین ایجاد می شوند(قاضی جهانی و همکاران،71).
1-5-2 اسید فولیک (ویتامین B9)
در سال 1931 lucywills طی مطالعاتی در بمبئی به کم خونی مگالوبلاستیک بین زنان حامله برخورد کرد، براساس مطالعات و آزمایشاتی که انجام داد نتیجه گرفت که مخمر حاوی عاملی است که موجب پیشگیری از کم خونی می گردد این عامل به نام wills factor نامیده شد. طی مطالعات بعدی ماده ای را تحت نام اسید فولیک از اسفناج استخراج کردند که عامل رشد میکروارگانیسم بود.
بالاخره در سال 1945 شیمیدان ها این ماده شیمیایی را سنتز و آن را پتروئیل گلوتامیک اسید نام نهادند.
اسید فولیک (اسید پتروئیل گلوتامیک) ترکیبی از سه اسید می باشد:هسته پتریدین ، اسیدپارا آمینوبنزوئیک و اسید گلوتامیک است شکل(1-1).

شکل 1- 1 اسید فولیک
اسید فولیک در واکنش هایی که برای ساخت DNA مهم هستند، شرکت می کند. و کمبود آن معمولا به صورت کم خونی مگالوبلاستیک ظهور می کند.
بعلاوه کمبود اسید فولیک طی دوران بارداری خطر بروز آسیب لوله عصبی در جنین را افزایش می دهد و زمانی که ساخت و تغییر و تبدیل DNA سریع است (مثلا مخاط دستگاه گوارش و جنین در حال رشد) اسید فولیک ضروری خواهد بود(سخایی و همکاران،81).
نقش اسیدفولیک در درمان سرطان نیز مورد توجه می باشد داروهای شیمی درمانی مهارکنندگان آنزیم اسید فولیک ردوکتاز هستند و تبدیل اسید فولیک به فرم فعالش را مهار می کنند و مانع از رشد و تکثیر سلولی می شوند.
اسید فولیک به آسانی از دستگاه گوارش جذب می شود. فقط مقادیر نسبتا کمی از آن در بدن ذخیره می شود از این جهت کمبود تغذیه ای در عرض چند ماه موجب آنمی خواهد شد.زمانی که واضحا کمبود غذایی وجود دارد، اسیدفولیک به عنوان مکمل غذایی استفاده می شود. حالاتی مانند الکلیسم مزمن، حاملگی، شیر دادن و بیماری ایلئوم، موارد لزوم تکمیل غذایی هستند. حالاتی که در آنها نیازی برای اریتروپوئز افزایش یافته وجود دارد، مانند کم خونی همولیتیک یا سوء جذب، ممکن است توسط اسید فولیک درمان شوند. کاربرد طولانی مدت داروهایی مثل ضد تشنج ها، ترکیبات ضد مالاریا واستروئیدها نیز زمینه را برای کمبود فولات(اسید فولیک) مهیا می سازد. به طور کلی کمبود اسید فولیک موجب کم خونی مگالوبلاستیک، اختلالات عصبی و ناهنجاری های معدی- روده ای می شودهمچنین در درمان بیماری کبدی نیز تجویز می شوداسید فولیک در تکثیر سریع سلول ها، تشکیل گلبول قرمز،رفع کم خونی، پیشگیری از بروز ناهنجاری های جنینی و سنتز DNA و RNA اهمیت و نقش دارد(قاضی جهانی و همکاران،71).
1-5-2-1 ناخالصی های موجود در اسید فولیک
اسید فولیک دارای شش ناخالصی می باشد که در شکل(1-2) ساختار های آنها آمده است:

شکل 1- 2 ناخالصیهای موجود در اسید فولیک
1-6 پلیمر
واژه پلیمر از دو کلمه یونانی پلی به معنی بسیار و مر به معنی بخش تشکیل شده است که این اصطلاح برای اولین بار توسط شیمیدان سوئدی جانز جاکوب برزیلیوس1 در سال1833 اختراع شد.
پلیمرها مولکولهای بزرگی(ماکرو مولکول) هستند که از اتصال واحدهای ساختمانی کوچکتر بنام مونومر است ساخته شده اند. مونومر ها بوسیله پیوند های کووالانت به یکدیگر اتصال یافته و واکنش شیمیایی که سبب به هم پیوستن مونومرها می شود واکنش پلیمریزاسیون نام دارد.
پلیمرها به دو صورت پلیمرهای طبیعی مانند چربی ها پروتئین ها … و پلیمرهای سنتزی مانند پلی اتیلن پلی استایرن و… وجود دارند.
پلیمرهایی که از یک نوع مونومر تشکیل شده اند هموپلیمر2 نام دارند و آنهایی که از دونوع مونومر تشکیل شوند کوپلیمر3 می گویند و بهمین ترتیب پلیمرهای حاصله از سه نوع مونومر تر پلیمر4 نام دارند و در مورد پلیمرهای با بیش از سه نوع مونومر عبارت هترو پلیمر5 بکار می رود.
بطور کلی پلیمرها از لحاظ ساختار به سه گروه اساسی تقسیم می شوند:
خطی 2- شاخه ای 3- شبکه ای یا سه بعدی
و پلیمرهای شاخه ای خود به چهار شکل شانه ای، درختی، ستاره ای و نردبانی هستند.
1-6-1 سنتز پلیمرها
روشهای سنتز پلیمرها به دو دسته تقسیم می شوند:
پلیمریزاسیون رشد مرحله ای
پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای
1-6-1-1