منابع مقاله درباره مدیریت تغییر، نیروی انسانی، مدیریت پروژه، مهندسی ارزش

0 Comments

ی نمونه و روش نمونه گیری دربین جامعه آماری که در ابتدا گفته شد 50 نمونه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب خواهد شد. در این میان حجم نمونه 50-100 متخصص در نظر گرفته شده است.روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعاتبا توجه به اینکه روش پژوهش توصیفی– پیمایشی می باشد از روش آمار توصیفی استفاده […]